Rekrutacja

Rekrutacja  2017/2018 – podstawa prawna

 • USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę –Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)
 • ROZPORZĄDZENIEMINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. poz. 586)
 • Zarządzenie Nr 21/2017 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego


Oferta dla absolwentów szkół gimnazjalnych 2017


Liceum Ogólnokształcące:

 1. klasa prawno – administracyjna  rozszerzenia: historia, wiedza o społeczeństwie, język obcy (przedmiot uzupełniający: podstawy prawa)
 2. klasa biologiczno – medyczna rozszerzenia: biologia, chemia, język obcy (przedmiot uzupełniający:  fizyka medyczna)
 3. klasa matematyczno – politechniczna rozszerzenia: matematyka, geografia, język obcy (przedmiot uzupełniający: podstawy rysunku technicznego)
 4. klasa humanistyczna rozszerzenia: język polski, historia, język obcy (przedmiot uzupełniający: edukacja filmowa)
 5. klasa sportowa rozszerzenia: biologia, geografia, j. obcy (do wyboru: piłka nożna, piłka siatkowa) (przedmiot uzupełniający: podstawy chemii fizjologicznej)

Technikum:

 1. technik mechanik – rozszerzenia: matematyka, fizyka
 2. technik pojazdów samochodowych – rozszerzenia:matematyka, fizyka
 3. technik informatyk – rozszerzenia: matematyka, informatyka
 4. technik hotelarstwa – rozszerzenia: matematyka, geografia
 5. technik ekonomista – rozszerzenia: matematyka, geografia
 6. technik usług fryzjerskich – rozszerzenia: matematyka, chemia
 7. technik budownictwa – rozszerzenia: matematyka, fizyka
 8. technik żywienia i usług gastronomicznych – rozszerzenia: matematyka, chemia
 9. technik logistyk – rozszerzenia: matematyka, geografia

Branżowa Szkoła I Stopnia:

 1. mechanik pojazdów samochodowych
 2. kucharz
 3. sprzedawca
 4. ślusarz (dla B.Braun)
 5. elektromechanik
 6. stolarz 

Wymagane dokumenty:

 1. 2 zdjęcia opisane na odwrocie (imię, nazwisko, adres, data urodzenia)
 2. świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
 3. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 4. podanie do szkoły
 5. świadectwo ukończenia gimnazjum
 6. podanie do internatu (dla osób ubiegających się do internatu)