Klasa humanistyczna

Przedmioty rozszerzone:

język polski, wiedza o społeczeństwie, historia

to oferta dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem kompetencji humanistycznych oraz uzdolnień literackich i artystycznych.

Nauka trwa 4 lata.

Klasa prowadzona jest pod patronatem Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Uczniowie mogą uczestniczyć w wymianie międzynarodowej z: Włochami, Grecją, Francją i Izraelem.

Edukacja w klasie o tym profilu umożliwia:

– udział w olimpiadach i konkursach z zakresu literatury, filmoznawstwa, historii, języków obcych

-uczestnictwo w wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie oraz innych uczelni wyższych

-udział w wycieczkach przedmiotowych i lekcjach realizowanych w muzeach, archiwach, bibliotekach i innych instytucjach kultury

-możliwość udziału w różnorodnych warsztatach, np. dziennikarskich i filmowych

-realizację ciekawych projektów edukacyjnych we współpracy z uczelnią patronacką UMCS w Lublinie, Radzyńskim Stowarzyszeniem Inicjatyw Edukacyjnych przy ZSP im. Jana Pawła II, Filmoteką Narodową, Centrum Edukacji Obywatelskiej, AISEC, i innymi instytucjami.

-działania na rzecz środowiska lokalnego i kultury regionu

 Jeśli interesują Cię nauki humanistyczne, to ta klasa jest dla Ciebie!

Możliwości dalszego kształcenia absolwenta klasy o profilu humanistycznym: filologia polska, e-edytorstwo, glottodydaktyka, logopedia, archeologia, architektura informacji, filologie obce (np. anglistyka, lingwistyka stosowana, germanistyka, bałkanistyka, rusycystyka),prawo, historia, stosunki międzynarodowe dziennikarstwo i komunikacja społeczna, kulturoznawstwo, socjologia, pedagogika, psychologia, bezpieczeństwo narodowe, europeistyka, filmoznawstwo, teatrologia, edukacja artystyczna i wiele innych…. .