Odpowiednie dać rzeczy słowo – regulamin

ImageRadzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim
przy współpracy z Instytutem Filologii Polskiej  UMCS w Lublinie zapraszają młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych z powiatu radzyńskiego do udziału w konkursie „Odpowiednie dać rzeczy słowo”

Regulamin – szkoły ponadgimnazjalne
1.Celem konkursu jest podnoszenie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się polszczyzną oraz promowania młodzieży z uzdolnieniami językowymi.
2.Konkurs obejmuje dwa etapy:
I etap- szkoła wyłania( na zasadzie wewnętrznego konkursu) i zgłasza do udziału w finale konkursu maksimum  pięciu uczniów.

Zgłoszenia uczniów( imię i nazwisko, nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, e-mail, szkoła) należy przesłać do 31 października  2013 na adres:
 
 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
 ul Sikorskiego 15
21-300 Radzyń  Podlaski
( z dopiskiem „Odpowiednie dać rzeczy słowo”)
lub w  formie elektronicznej :
jolabilska@autograf.pl  
koordynator projektu :Jolanta Bilska
tel.889660458

II etap (finał)- wytypowani przez szkoły uczniowie zobowiązani są przystąpić do sprawdzianu z zakresu poprawnej polszczyzny w dniu 12 listopada 2013  w  gmachu  Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych im Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim  ul Sikorskiego 15.
1.Czas pisania: 60  minut( część testowa i krótki tekst  własny na temat kultury języka )
 2.Konkurs odbędzie się w kategorii szkoły ponadgimnazjalne.
3.Laureaci konkursu zostaną wyróżnieni dyplomami i nagrodami.
4.Wręczenie nagród nastąpi podczas sesji popularnonaukowej poświęconej kulturze Południowego Podlasia.O jej terminie laureaci zostana zawiadomieni.
5.Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wymagań związanych z organizacja konkursu ( ogłoszenie wyników).
6..Organizatorzy konkursu nie zwracają kosztów dojazdu.
7..Nad prawidłowym przebiegiem całości czuwa Komisja Konkursowa .
8.Sprawy nie objęte  niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodnicząca Komisji Konkursowej „Odpowiednie dać rzeczy słowo”

Spis zalecanych lektur:

Jadacka  H., Kultura języka polskiego.  Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.
Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.
Butler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka,T.1,Warszawa 1973, T.2,Warszawa 1982.
Markowski A., Jak dobrze mówić i pisać po polsku, Warszawa 2000.
Miodek J., Rzecz o języku,Wrocław1983
Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego, pod red. A. Markowskiego,
Warszawa 2004
Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2004.

Treści  merytoryczne:
Podstawowe pojęcia z zakresu kultury języka:kultura języka, poprawność językowa, kryteria poprawności językowej, błąd językowy, innowacja językowa, norma językowa.
Szablon językowy, moda w języku. Grzeczność językowa.
Najczęstsze błędy leksykalne we współczesnej polszczyźnie ( nieuzasadnione zapożyczenia, tautologie, pleonazmy, niewłaściwe w użycie słów bliskoznacznych).
Błędy frazeologiczne.
Wybrane zagadnienia poprawności składniowej (szyk zdania, użycie imiesłowów,  związki zgody i rządu itd.).
Odmiana i składnia  liczebników; kłopoty z odmiana rzeczowników pospolitych i własnych, odmiana i stopniowaniem przymiotników, odmiana zaimków; osobliwe formy czasowników
Tworzenie rzeczowników żeńskich oznaczających zawody, funkcje i tytuły naukowe.
Tworzenie rzeczowników i przymiotników od nazw miejscowych.

Regulamin szkoły gimnazjalne

    1.Celem konkursu jest  zainteresowanie uczniów szkół gimnazjalnych toponimami, które funkcjonują w miejscu ich zamieszkania. Chodzi przede wszystkim o  zebranie nazw zwyczajowych używanych w danej miejscowości, np. ulic, dzielnic,  pól, jezior, rowów, terenów zalesionych, strumyków, rzek  itp. w celu ich archiwizacji. Szczególnie ważne są nazwy rzadko obecnie używane, zachowane w pamięci starszych mieszkańców. W pracy nie należy  uwzględniać   oficjalnych nazw urzędowych.  
    Badania nad toponimami mogą dostarczyć informacji na temat języka (słowotwórstwo, deklinacja rzeczowników, koniugacja czasowników, etymologia, fonetyka w ujęciu historycznym), jak i powiązań z historią społeczności.
     Toponimy wykazują na wartości wyznawane przez mieszkańców, na wydarzenia dla nich ważne, ale także wyznaczają rysy hierarchii społecznej. Są częścią  kultury rozumianej jako sposób bycia według wartości. Wspólnym wysiłkiem możemy ocalić je od zapomnienia.
    2.Metody pracy
Należy przeprowadzić wywiady z mieszkańcami ( np. dziadkami, rodzicami, znajomymi) i na ich podstawie:
a) zebrać zwyczajowe nazwy
b)ustalić, w miarę możliwości, źródło pochodzenia,  (wydarzenie historyczne, obyczajowe, legenda itp.)
c)napisać pracę na temat „Toponimia jest ciekawa. Nazwy zwyczajowe w mojej miejscowości” o objętości nie większej niż 3 strony A4 ( forma pracy jest dowolna).
d ) dołączyć  ankietę wypełnioną podczas wywiadów z mieszkańcami.
 Uczestnik  konkursu   może zilustrować pracę   odręczną mapą ( szkicem) z naniesionymi nazwami zwyczajowymi.

3.Kryteria oceny
Komisja konkursowa oceni prace pod względem  zawartości  merytorycznej  i formy  językowej.
4. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do publikowania materiałów nadesłanych przez uczestników.
5 .Termin nadsyłania prac upływa 10 listopada 2013.
6.Uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas konferencji popularnonaukowej „Z historii rzemiosła Południowego Podlasia ”  O jej terminie laureaci zostaną zawiadomieni.
5.Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie wymagań związanych z organizacja konkursu ( ogłoszenie wyników).
6..Organizatorzy konkursu nie zwracają kosztów dojazdu.
7.Nad prawidłowym przebiegiem całości czuwa Komisja Konkursowa .
8.Sprawy nie objęte  niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodniczący Komisji Konkursowej „Odpowiednie dać rzeczy słowo”

Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
 ul Sikorskiego 15
21-300 Radzyń  Podlaski
( z dopiskiem „Odpowiednie dać rzeczy słowo”)
lub w  formie elektronicznej :
jolabilska@autograf.pl  
osoba do kontaktu: Jolanta Bilska
tel.889660458 Więcej kliknij tutaj