Wybory do Samorządu Szkolnego

ImageWEŹ SPRAWY W SWOJE RĘCE!!!
Działalność Samorządu Szkolnego w naszej szkole jest mało zauważalna. Możesz to zmienić. W życie wszedł nowy regulamin wyborów do Samorządu Szkolnego. Zapoznaj się z nim i zgłoś swoją kandydaturę. Apelujemy do każdego ucznia, który chce zmieniać rzeczywistość wokół siebie. To również Twoje prawo! Jesteś młoda/y i wykorzystaj swoją energię i pasję!
W ramach przypomnienia:
{źródło: http://www.ceo.org.pl/pl/samorzad-uczniowski/news/czym-jest-samorzad-uczniowski}

Czym jest SAMORZĄD UCZNIOWSKI?
Samorząd uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie szkoły i wszyscy oni posiadają prawo do działania w szkole i w środowisku lokalnym. Ty, twoje koleżanki i koledzy – wszyscy jesteście członkami SU i możecie wpływać na szkolne życie – niezależnie od tego, czy zostaliście wybrani do zarządu SU, na gospodarza klasy, czy po prostu macie ciekawe pomysły, chcecie urozmaicić dzień powszedni w szkole lub rozwijać zainteresowania.
Niestety niektórym wydaje się, że samorząd uczniowski to kilkuosobowa reprezentacja uczniów, mająca ściśle określone zadania do wykonania. Taki samorząd jest fikcją – utrudnia wykorzystanie zainteresowań i umiejętności uczniów i dobrą odpowiedź na ich potrzeby.
Zmieńcie to!

Jak powiedział Julian Radziewicz „W samorządzie nie ma kierowników i podwładnych. Samorząd, który nie przynosi korzyści wszystkim – nie jest samorządem.”
Niezależnie od tego, czy jesteś już zaangażowany w życie szkoły, czy nie – masz prawo wpływać na to, co się w niej dzieje. Możesz z tego prawa korzystać na różne sposoby – organizując szkolną drużynę piłki nożnej lub projekcje filmowe dla kolegów, uczestnicząc w spotkaniach koła miłośników przyrody czy gier komputerowych, dekorując salę gimnastyczną na imprezę karnawałową, pisząc artykuły do szkolnej gazetki, tworząc stronę internetową lub organizując wystawę fotografii. Te i wiele innych działań uczniowskich to właśnie aktywność samorządu uczniowskiego – możliwości jest tyle, że każdy może znaleźć coś dla siebie! Co ważne – nie musisz być we władzach samorządu, aby działać.
Zadaniem władz SU, czyli wybranej w wyborach reprezentacji społeczności szkolnej, jest włączanie w działanie jak największej liczby uczniów. Zarząd samorządu uczniowskiego nie ma kompetencji do kierowania życiem szkoły – ma za zadanie pomagać innym odnaleźć swoje w niej miejsce i rozwiązywać problemy, które dotyczą wszystkich uczniów.
W samorządzie uczniowskim głównymi bohaterami jesteście Wy. Korzystajcie jednak z pomocy nauczycieli i innych pracowników szkoły, posiłkujcie się ich wiedzą i doświadczeniem. Samorząd nie będzie sprawnie funkcjonował bez pomocy opiekuna oraz wsparcia dyrektora szkoły. Oczywiście realizujcie też własne pomysły – starajcie się zgrać plany dyrekcji z samodzielnymi inicjatywami. Przekonujcie dorosłych, że wasze pomysły są równie wartościowe i warte zaangażowania, bo bez ich pomocy będzie wam trudniej. Nauczyciele i dyrekcja są waszymi sojusznikami – wykorzystajcie to.

 

Regulamin wyborów do Samorządu Szkolnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

1. Radę Samorządu Szkolnego tworzą przedstawiciele (po jednym z każdej klasy) wszystkich klas Szkoły wybrani w tajnych wyborach wewnątrzklasowych.
2. Wybory w klasach organizują wychowawcy klas w październiku każdego roku szkolnego. Wyjątkowo w roku szkolnym 2013/2014 wybory te przeprowadzone zostaną w marcu 2014 r., bez udziału uczniów klas kończących szkołę w bieżącym roku szkolnym.
3. Radzie Samorządu przewodniczy Przewodniczący Samorządu Szkolnego (PSS) wybrany w wyborach powszechnych spośród zgłoszonych kandydatów na okres jednego roku (wyjątkowo Przewodniczący wybrany w wyborach w kwietniu 2014 r. funkcję będzie pełnił do listopada 2015r.).
4. Kandydatem na Przewodniczącego może być w roku 2014 uczeń klasy I Liceum Ogólnokształcącego i ZSZ i klasy I i II Technikum, a w latach następnych I i II klasy Liceum Ogólnokształcącego i ZSZ oraz I, II i III klasy Technikum.
5. Kandydować na Przewodniczącego może uczeń, który osiąga dobre wyniki w nauce (średnia ocen za poprzednie półrocze lub poprzedzający wybory rok szkolny co najmniej 3,0) i zachowanie co najmniej dobre.
6. Zgłaszanie kandydatów na PSS odbywa się osobiście i ma formę pisemną. Zgłoszenia przyjmuje Przewodniczący ustępującej Rady Samorządu.
7. Do zgłoszenia kandydat dołącza listę z podpisami popierających go uczniów w liczbie, co najmniej 60 oraz pisemne poparcie wychowawcy klasy kandydata.
8. Wybory organizuje i przeprowadza ustępująca Rada.
9. Kandydaci na PSS mogą prowadzić kampanię wyborczą wyłącznie na terenie szkoły i na swój koszt.
10. Wybory mogą być poprzedzone debatą kandydatów z udziałem uczniów i nauczycieli.
11. Ustępująca Rada powołuje ze swojego składu Komisję Wyborczą, której zadaniem jest:
    a. rejestrowanie kandydatów,
    b. opracowanie kalendarza wyborczego, 
    c. przygotowanie kart do głosowania,
    d. przygotowanie spisu wyborców,
    e. przeprowadzenie głosowania,
    f. ogłoszenie wyników głosowania
12. W ramach kampanii wyborczej dopuszcza się:
    rozdawanie ulotek,
    wywieszanie plakatów w wyznaczonych do tego celu miejscach,
    organizowanie spotkań przedwyborczych z kandydatami w czasie przerw oraz na lekcjach wychowawczych za zgodą wychowawcy klasy,
    nagranie spotów wyborczych i ich emisję przez telewizję szkolną.

13. Przebieg wyborów:
    a. głosowanie odbywa się w budynku szkoły,
    b. uprawnieni do głosowania są uczniowie wszystkich klas,
    c. na 24 godziny przed głosowaniem obowiązuje cisza wyborcza; w przypadku jej złamania przez któregoś z kandydatów, decyzją Komisji Wyborczej, zostaje on skreślony z listy kandydatów,
    d. głosowanie odbywa się w sposób tajny, równy, powszechny i bezpośredni przez osobiste wrzucenie do urny przez uprawnionego do głosowania ucznia kartki z zaznaczonym nazwiskiem kandydata,
    e. zaznaczenie na karcie do głosowania więcej niż jednego kandydata lub nie zaznaczenie żadnego, czyni głos nieważnym,
    f. głosowanie odbywa się w wyznaczonej sali lekcyjnej lub na korytarzu szkoły (lokalu wyborczym) jednego dnia w godzinach 8.00 – 15.00 w obecności członków Komisji Wyborczej,
    g. głosujący przed oddaniem głosu, okazuje członkom Komisji Wyborczej dokument potwierdzający jego tożsamość, składa podpis na spisie wyborców, a następnie otrzymuje kartę do głosowania,
14. Przewodniczącym Samorządu Szkolnego zostaje ten kandydat, który uzyska największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania równej liczby głosów przez dwóch lub większej liczby kandydatów, wyboru spośród tych kandydatów dokonuje Rada Samorządu Szkolnego, w co najmniej 2/3 składu Rady w tajnym głosowaniu.
15. Przewodniczący Samorządu Szkolnego najpóźniej 10 dni po wyborze, tworzy Prezydium Samorządu spośród członków Rady i ewentualnie spośród swoich kontrkandydatów w wyborach. W skład Prezydium wchodzą: Przewodniczący Samorządu Szkolnego, Zastępca Przewodniczącego, Sekretarz i Rzecznik Praw Ucznia. W razie potrzeby do składu Prezydium mogą być powoływani inni funkcyjni.
16. Wybór Przewodniczącego i skład Prezydium zatwierdza Dyrektor Szkoły po zapoznaniu się z planem działalności na okres kadencji.
17.  Rada Samorządu ma obowiązek wybrać swojego opiekuna spośród nauczycieli; wyboru dokonuje przez głosowanie wśród członków Rady. Kandydaci na opiekuna muszą wcześniej wyrazić zgodę na kandydowanie.
 

Karta zgłoszenia kandydata na Przewodniczącego SU

 

mt_gallery:Spotkanie w sprawie wyborów do Samorządu Szkolnego. Foto:P.Iwańczuk 

Więcej kliknij tutaj