Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim zaprasza na bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ).

W Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby, które ukończyły 18 lat bez względu na wykształcenie.

Są to kursy prowadzone według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji, która umożliwia uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Osoba, która ukończy Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy i zda zewnętrzny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, przeprowadzony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (OKE) otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Daje ono uprawnienia do pracy na określonym stanowisku uznawane w całej Unii Europejskiej. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód oraz posiadanie wykształcenia średniego ogólnego uprawnia do tytułu technika w danym zawodzie.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim otwiera na rok szkolny 2018/2019 nabór na następujące bezpłatne Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

MG.44. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń – kwalifikacja w zawodzie: technik mechanik.

Kurs ten kształtuje następujące umiejętności:

Organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń, projektowanie procesów technologicznych oraz sporządzanie dokumentacji, wykonywanie rysunków technicznych w programie CAD, wykonywanie obliczeń konstrukcyjnych części maszyn, nadzorowanie przebiegu produkcji.

Czas trwania kursu: 2 semestry

AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych – kwalifikacja w zawodzie: technik rachunkowości 431103

Uczestnik kursu nauczy się:

sporządzać dokumentację pracowniczą, obliczać wynagrodzenia pracowników według różnych systemów wynagradzania, rozliczać wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, stosować oprogramowanie kadrowo-płacowe, prowadzić ewidencje podatkowe, sporządzać deklaracje podatkowe, stosować oprogramowanie do sporządzania rozliczeń podatkowych, sporządzać dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, stosować program do sporządzania dokumentów rozliczeniowych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Czas trwania kursu: 3 semestry.

Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w systemie weekendowym.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 83 352 73 32.

Zgłoszenie_ MG_44 wersja Word

Zgłoszenie_ MG_44 wersja do druku PDF

Zgłoszenie_ AU_65 wersja Word

Zgłoszenie_ AU_65 wersja do druku PDF