VI Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”

Patronat Honorowy: Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego

Patronat Honorowy: Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty

Patronat Honorowy: Krzysztof Żuk – Prezydent Lublina

Cele Konkursu.

  1. Popularyzacja wiedzy na temat poprawnej polszczyzny oraz wiedzy z zakresu kultury i historii narodowej.
  2. Doskonalenie umiejętności poprawnej pisowni polskiej, z uwzględnieniem nazw własnych związanych z historią odzyskiwania niepodległości przez Polskę (1914/1918 – 1989).
  3. Uczczenie 100-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
  4. Kształtowanie postawy zaangażowania w pielęgnowanie narodowej tradycji i historii, w tym kultury języka polskiego.
  5. Rozwój zainteresowań humanistycznych i dociekliwości poznawczej: językowej i historycznej.

Etap szkolny

                9 października 2018 r. godzina 13.00

Zakres wymaganych umiejętności obowiązujący na wszystkich etapach Konkursu.

  1. Uczestników Konkursu obowiązuje znajomość reguł ortograficznych oraz zasad interpunkcyjnych, a także umiejętność właściwego ich zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem pisowni wyrazów związanych z ważnymi postaciami i wydarzeniami historycznymi od I wojny światowej do zmiany ustroju w Polsce w 1989 roku.
  2. Za podstawę reguł i zasad ortograficznych obrano Wielki słownik ortograficzny języka polskiego PWN z zasadami pisowni i interpunkcji pod red. Edwarda Polańskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

W etapie szkolnym Konkursu mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie się do nauczycieli polonistów (lub bezpośrednio do mnie)                                   

Jolanta Bilska