„Przedsiębiorczy Gimnazjalista”

ImageZespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim ul. Sikorskiego 15 zaprasza po raz kolejny uczniów klas trzecich gimnazjum do udziału w konkursie wiedzy ekonomicznej „PRZEDSIĘBIORCZY GIMNAZJALISTA”. Celem konkursu jest kształtowanie i promocja postaw przedsiębiorczych wśród uczniów oraz zwiększanie zainteresowania wiedzą o gospodarce.
Konkurs „PRZEDSIĘBIORCZY GIMNAZJALISTA” odbywać się będzie w dwóch etapach:
– Etap szkolny w kwietniu 2017 r.
– Finał 17 maja 2017 r.
Uczestników konkursu z danej szkoły zgłasza nauczyciel – Opiekun Szkolny.
Eliminacje szkolne będą przeprowadzone w dogodnym dla szkół terminie.
W finale weźmie udział około 50 uczniów, którzy otrzymają największą liczbę punktów.
Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konkursie „PRZEDSIĘBIORCZY GIMNAZJALISTA”. Liczymy, że nasze przedsięwzięcie kreujące postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży, spotka się z zainteresowaniem.  
Wszelkie pytania proszę kierować na numer telefonu 83 352 73 32.
Na zgłoszenia czekamy do 6 kwietnia 2017 r.

 Zgłoszenie szkoły do konkursu (pobierz .docx)

 

Regulamin konkursu „PRZEDSIĘBIORCZY GIMNAZJALISTA”

§ 1. Postanowienia ogólne
1.    Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie „PRZEDSIĘBIORCZY GIMNAZJALISTA” zwanym dalej Konkursem.
2.    Użyte w dalszej części Regulaminu określenia oznaczają:
1)    Organizator – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim ul. Sikorskiego 15 i Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim,
2)    Komisja Konkursu – komisja oceniająca prace uczestników i przyznająca poszczególne miejsca,
3)    Uczestnik – uczeń/uczennica gimnazjum z terenu powiatu radzyńskiego oraz okolicznych powiatów, który weźmie udział w Konkursie,
4)    Szkolny Opiekun – osoba będąca pracownikiem szkoły sprawująca opiekę nad Uczestnikiem,
5)    Laureat – uczestnik II etapu Konkursu, który decyzją Komisji Konkursu zajmie I, II lub III miejsce.
6)    Osoby wyróżnione – uczestnik II etapu Konkursu, które decyzją Komisji Konkursu zajmie miejsce od IV do X.
7)    Partner Finansowy Konkursu – instytucja, która wspiera finansowo organizację konkursu.
3.    Konkurs  skierowany jest do uczniów klas III gimnazjów z terenu powiatu radzyńskiego oraz okolicznych powiatów.
4.    Literatura obejmuje podręczniki szkolne:
– „Wiedza o społeczeństwie” Część 2. Podręcznik dla gimnazjum, E. Dobrzycka, K. Makara, OPERON,
– „Dziś i jutro” Część 1. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum, I. Janicka, A. Kucia, T. Maćkowski, Nowa Era, raz ogólnopolski dziennik ekonomiczno-prawny „Rzeczpospolita”.

§ 2. Warunki i zasady udziału w Konkursie
1.    Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń/uczennica gimnazjum z terenu powiatu radzyńskiego oraz powiatów okolicznych.
2.    Opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania terminów poszczególnych etapów.
3.    Konkurs będzie składał się z  dwóch etapów:
– Etap szkolny – test wiedzy – kwiecień 2017 r.
– Finał – test wiedzy – 17 maja 2017 r

3. Przebieg Konkursu
1. Przebieg Etapu szkolnego
1.    Eliminacje szkolne odbywają się w kwietniu w dogodnym dla szkoły terminie.
2.    Arkusze konkursowe zostaną przesłane do szkoły w liczbie zgodnej z kartą zgłoszenia.
3.    Uczestnicy rozwiązują  test złożony z 30 pytań z zakresu przedsiębiorczości i wiedzy o gospodarce. Czas pracy z testem – 30 minut.
4.    Test jest rozwiązywany przez Uczestnika konkursu na wybranej przez Opiekuna lekcji z zachowaniem zasad samodzielnej pracy.
5.    Arkusze odpowiedzi prosimy przesłać do końca kwietnia 2017 r.
6.    W finale weźmie udział około 50 uczniów, którzy otrzymają największą liczbę punktów.
7.    Imienną listę zakwalifikowanych uczniów prześlemy do Państwa szkoły do 11 maja.
2. Przebieg Finału
1.    Finał Konkursu odbędzie się 17 maja 2017 r. w godzinach 10.00-13.00.
2.    Uczestnicy finału wraz z opiekunem zgłaszają się w wyznaczonym terminie z legitymacją szkolną lub innym dowodem tożsamości.
3.    Uczestnicy rozwiązują  test złożony z 45 pytań z zakresu przedsiębiorczości i wiedzy o gospodarce.
4.    Test zawiera pytania zarówno zamknięte jak i otwarte.
5.    Uczestnicy pracują w warunkach kontrolowanej samodzielności.
6.    Uczestnicy nie mogą korzystać z urządzeń telekomunikacyjnych ani liczących.
7.    Czas pracy z testem 45 minut.
8.    W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez uczestników decydować będzie liczba punktów zdobytych z pytań otwartych, a w następnej kolejności liczba punktów uzyskana w etapie szkolnym.
9.    Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wręczenie nagród  nastąpi w dniu Finału konkursu 17 maja 2017 r.

§ 4. Nagrody otrzyma 3 laureatów z największą liczbą punktów. Upominki otrzyma 7 osób wyróżnionych, które zajmą miejsca od IV do X.

§ 5. Postanowienia końcowe
1.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
2.    Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
3.    Uczestnicy, wobec których zajdzie podejrzenie, że działają w sprzeczności z zasadami fair play zostaną zdyskwalifikowani.

Więcej kliknij tutaj