„Odpowiednie dać rzeczy słowo”

Odpowiednie daćrzeczy słowo - plakatRadzyńskim  Stowarzyszeniem Inicjatyw Edukacyjnych  przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim przy współpracy z   Instytutem Filologii Polskiej  UMCS w Lublinie zapraszają młodzież  szkół gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych z powiatu radzyńskiego do udziału w konkursie „Odpowiednie dać rzeczy słowo”

 

Image 

Celem konkursu jest podnoszenie kompetencji językowych w zakresie posługiwania się  polszczyzną oraz promowania młodzieży z uzdolnieniami językowymi.
Konkurs obejmuje dwa etapy:

I etap- szkoła wyłania( na zasadzie wewnętrznego konkursu) i zgłasza do udziału w finale     konkursu maksimum trzech uczniów.
Zgłoszenia uczniów( imię i nazwisko, nazwisko opiekuna, telefon kontaktowy, e-mail,     szkoła) należy przesłać do 30 marca 2012 na adres:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II
ul. Sikorskiego 15
21-300 Radzyń  Podlaski
(z dopiskiem „Odpowiednie dać rzeczy słowo”)

lub w  formie elektronicznej: jolabilska@autograf.pl  

Koordynator projektu :Jolanta Bilska

II etap (finał) – wytypowani przez szkoły uczniowie zobowiązani są przystąpić do sprawdzianu z zakresu poprawnej polszczyzny w dniu 12 kwietnia  o godz. 10.00  w  gmachu  Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych im Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim ul. Sikorskiego 15.
Czas pisania: 45 minut.
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne
Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu konkursu.
Laureaci konkursu zostaną wyróżnieni dyplomami i nagrodami.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na publikowanie i przetwarzanie swoich danych     osobowych w zakresie wymagań związanych z organizacja konkursu ( ogłoszenie wyników). Organizatorzy konkursu nie zwracają kosztów dojazdu. Nad prawidłowym przebiegiem całości czuwa Komisja Konkursowa pod przewodnictwem dr Marty Nowosad- Bakalarczy. Sprawy nie objęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Przewodnicząca Komisji Konkursowej „Odpowiednie dać rzeczy słowo”

Spis zalecanych lektur:
Jadacka  H., Kultura języka polskiego.  Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.
Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.
Butler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka,T.1,Warszawa 1973, T.2,Warszawa 1982.
Markowski A., Jak dobrze mówić i pisać po polsku, Warszawa 2000.
Miodek J., Rzecz o języku,Wrocław1983
Polszczyzna płata nam figle. Poradnik językowy dla każdego, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2004
Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2004.

Treści  merytoryczne:
Podstawowe pojęcia z zakresu kultury języka:kultura języka, poprawność językowa, kryteria poprawności językowej, błąd językowy, innowacja językowa, norma językowa.
Szablon językowy, moda w języku. Grzeczność językowa.
Najczęstsze błędy leksykalne we współczesnej polszczyźnie ( nieuzasadnione zapożyczenia, tautologie, pleonazmy, niewłaściwe w użycie słów bliskoznacznych).
Błędy frazeologiczne.
Wybrane zagadnienia poprawności składniowej (szyk zdania, użycie imiesłowów,  związki zgody i rządu itd.).
Odmiana i składnia  liczebników; kłopoty z odmiana rzeczowników pospolitych i własnych, odmiana i stopniowaniem przymiotników, odmiana zaimków; osobliwe formy czasowników
Tworzenie rzeczowników żeńskich oznaczających zawody, funkcje i tytuły naukowe.
Tworzenie rzeczowników i przymiotników od nazw miejscowych.

Więcej kliknij tutaj