Propozycje zreformowania kształcenia zawodowego

ImageKlub poselski Polskiego Stronnictwa Ludowego złożył projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie innych ustaw, którego celem jest zreformowanie szkolnictwa zawodowego w Polsce. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Tadeusz Sławecki, wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży.
Zmiany polegać mają na:
– zmodyfikowaniu klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
– wdrożeniu zmodernizowanej podstawy programowej kształcenia zawodowego,
– dostosowaniu struktury szkolnictwa do nowego modelu ksztacenia zawodowego i ustawicznego,
– ujednoliceniu systemu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i otwarciu go na efekty uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego,
– włączeniu szkół prowadzących kształcenie zawodowe w system kształcenia ustawicznego.

 

Stosownie do projektowanych zmian nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego obejmować będzie:
– trzyletnią zasadniczą szkołę zawodową,
– czteroletnie technikum,
– trzyletnie liceum ogólonokształcące,
– szkołę policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie,
– trzyletnią szkołę specjalną przysposabiającą do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

W systemie szkolnym funkcjonować będą cztery typy szkół dla dorosłych: szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum ogólnokształcące i szkoła policealna.

Więcej kliknij tutaj