Matura 2008 – geografia

Image Walory turystyczne przyrodnicze i pozaprzyrodnicze położenia Mikołajek, przyrodnicze różnice między Jeziorem Mikołajskim a Jeziorem Łuknajno, struktura wieku i płci miejskiej i wiejskiej ludności Polski, przyczyny zmian liczby ludności Polski, konsekwencje wynikającez lokalizacji gospodarstw należących do wielkich spółek i koncernów na obszarach krajów słabo rozwiniętych, eutrofizacja jezior, metody określania wieku względnego skał i zdarzeń geologicznych na Ziemi – to niektóre z dzisiejszych pytań na pisemnej maturze z geografii.

Poniżej do pobrania arkusze z orzykładowymi odpowiedziami opublikowanymi przez Centralną Komisję Egzaminacyjną

Matura 2008 poziom podstawowy – arkusz z przykładowymi rozwiązaniami

Matura 2008 poziom rozszerzony – arkusz z przykładowymi rozwiązaniami

Matura 2008 mapa Mazur

Więcej kliknij tutaj