List Wojewody Lubelskiego i Lubelskiego Kuratora Oświaty

 

01 września 2017

Szanowni Państwo 
Dyrektorzy
Nauczyciele, Pracownicy oświaty,
Rodzice i Uczniowie 
Szkół, przedszkoli i placówek oświatowych
województwa lubelskiego

Z nadzieją i radością inaugurujemy nowy rok szkolny 2017/ 2018. Rozpoczęcie każdego etapu edukacji, a szczególnie roku obecnego, w którym zaczynamy wdrażanie reformy edukacji to czas, kiedy nasze plany i zamierzenia z wyjątkową mocą wpisują się w myśl Heraklita z Efezu: „Jedyną stałą rzeczą w życiu jest zmiana”. To dzięki pozytywnym zmianom możemy kształtować rzeczywistość na miarę naszych oczekiwań i z satysfakcją obserwować efekty podejmowanych działań. Wierzymy, że ta zmiana jest potrzebna polskiej szkole. Jesteśmy do niej przygotowani i na progu nowego roku stajemy pełni ufności, że profesjonalizm dyrektorów i nauczycieli, organizacyjny wysiłek samorządów oraz okazane społeczne wsparcie pozwolą nam osiągnąć wszystkie zamierzone cele.
W tym uroczystym dniu szczególne życzenia kierujemy do uczniów, którzy z zaciekawieniem oczekują na wyzwania nowego, wyjątkowego przede wszystkim dla nich, roku 2017/ 2018. Życzymy, aby przedszkole lub szkoła każdego z Was sprostała Waszym oczekiwaniom; oby lata w nich spędzone były źródłem inspiracji, rozwijania zainteresowań oraz budowania satysfakcjonujących relacji z rówieśnikami. Niech edukacja stanie się przyjemnością odkrywania nowych i ciekawych informacji a każdy podjęty przez Was wysiłek procentuje dobrymi ocenami i poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Wszystkim rozpoczynającym naukę w przedszkolach i klasach pierwszych różnych typów szkół życzymy, aby czas Waszej edukacji był zawsze okresem radosnym, owocnym w sukcesy oraz umożliwiającym w przyszłości właściwe zaplanowanie dalszej edukacyjnej ścieżki. Tym z kolei, dla których nadchodzący rok jest ostatnim rokiem nauki, życzymy powodzenia na egzaminach, realizacji planów związanych z kolejnym etapem kształcenia lub wyborem drogi zawodowej oraz zachowania o swojej szkole jak najlepszych wspomnień. 
Szkoły odnoszą edukacyjny sukces dzięki dobrej współpracy z Rodzicami. Chcielibyśmy, aby nadchodzący rok zmian w polskim systemie oświaty był również rokiem zrównoważonych wpływów tych dwóch ważnych dla dziecka środowisk. Mądre i systematyczne współdziałanie szkoły z domem ucznia, świadome uczestnictwo rodziców w tworzeniu bezpiecznego dla wychowania i nauki klimatu oraz poczucie ich realnego wpływu na funkcjonowanie placówki, to również antidotum na wychowawcze problemy i najlepsza profilaktyka. Drodzy Rodzice – życzymy szkół otwartych na Państwa oczekiwania i potrzeby Waszych dzieci oraz szerokiej i przyjaznej przestrzeni do wzajemnego wspierania ich rozwoju. Życzymy poczucia dumy z osiągnięć Waszych pociech oraz satysfakcji z efektów wyboru ich edukacyjnej drogi. 
Szanowni Nauczyciele, to Wasz profesjonalizm i zaangażowanie są najistotniejszym czynnikiem sukcesu każdego ucznia. Posiadacie wysokie kwalifikacje formalne, systematycznie doskonalicie swój warsztat pracy, zdobywacie kolejne stopnie awansu zawodowego – jesteście dobrze przygotowani do kolejnych wyzwań. Cieszymy się, że nowy rok będzie również rokiem wzrostu Waszych wynagrodzeń oraz satysfakcjonujących zmian w systemie oceniania, doskonalenia i zawodowego awansu. Życzymy, aby stawiane przed Wami odpowiedzialne zadania zawsze wspomagały korzystne dla funkcjonowania placówek organizacyjne działania organu prowadzącego oraz życzliwe i wspierające działania organu nadzoru pedagogicznego. Życzymy Państwu samych sukcesów w realizacji ambitnych zawodowych planów i zamierzeń, a nade wszystko poczucia, iż realizacja nauczycielskiej misji spotyka się z należnym społecznym uznaniem.

W dniu inauguracji roku szkolnego zwracamy się także do Władz Samorządowych oraz innych organów prowadzących szkoły, które są ważnym podmiotem systemu oświatowego i partnerem administracji rządowej we wdrażaniu edukacyjnych zmian. To Wasza polityka oświatowa decyduje o organizacji oraz – w dużej mierze – o jakości kształcenia uczniów w poszczególnych gminach, miastach i powiatach naszego województwa. Dziękując za podjęty przez Państwa trud sprawnego i odpowiedzialnego kształtowania sieci szkół dostosowanej do nowego ustroju, bardzo liczymy na kontynuację dobrej współpracy również w pierwszym roku wdrażania oświatowej zmiany. 
Wszystkim podmiotom systemu edukacji, pracownikom instytucji i organizacji wspomagających jego funkcjonowanie życzymy, aby rok szkolny 2017/2018 był rokiem spełnionych oczekiwań. Jest rzeczą naturalną, że różnie możemy oceniać zaproponowane zmiany, ale wszystkim nam zależy na dobrej szkole, osadzonej w lokalnej i narodowej tradycji oraz otwartej na nowoczesność i globalne wyzwania. Szansą edukacyjnego sukcesu są nasze wspólne działania. Niechaj poczucie wspólnoty tego celu i poczucie odpowiedzialności będą podstawą wszystkich naszych zamierzeń i decyzji. Wierzymy, że efektem naszych wspólnych wysiłków będą radosne i lubiące szkołę dzieci, ambitna, poszukująca i aktywna społecznie młodzież oraz przygotowani do wyzwań absolwenci odnajdujący swoje miejsce na rynku pracy.

Z wyrazami szacunku,
 

Przemysław Czarnek                                                   Teresa Misiuk

Wojewoda Lubelski                                                      Lubelski Kurator Oświaty