Konkurs Literacki: Życie i twórczość Zenona Przesmyckiego Miriama

ImageZachęcamy  utalentowaną młodzieży do udziału w konkursie!
Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać  pracę literacką , prezentującą wybrany aspekt związany z życiem i/lub twórczością znanego radzynianina Zenona Przesmyckiego (na przykład przedmiotem rozważań może  stać się twórczość poetycka Miriama, publicystyka, przekłady literackie, działalność edytorska, mecenat, inne). Należy podać bibliografię ( publikacje drukowane, strony www).
Forma pracy jest dowolna, np. esej, opowiadanie, proza dokumentarna, scenariusz słuchowiska radiowego, scenariusz filmu, inne.
Pracę konkursową należy przesłać w 1 egzemplarzu maszynopisu.
Utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem), nie należy go podpisywać nazwiskiem Autora. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą wypełnioną kartę zgłoszeniową z danymi personalnymi Autora i adresem oraz danymi dotyczącymi nadesłanego utworu – temat utworu. Jeden Autor może nadesłać tylko 1 utwór.
Praca zgłoszona do konkursu nie może przekraczać objętości  dwóch  stron A4. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów i wydrukować jednostronnie.
Termin i miejsce składania prac:
Prace należy składać do dnia 07 grudnia 2015 w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II  w Radzyniu Podlaskim bądź przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II  u. Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski z dopiskiem „Konkurs Literacki”.Szczegółowych informacji udziela Jolanta Bilska (jolabilska@autograf.pl)

Konkurs Literacki
Życie i twórczość Zenona Przesmyckiego Miriama

I Cele Konkursu:
1.Popularyzowanie wiedzy o życiu i twórczości Zenona Przesmyckiego- artysty wywodzącego się z Radzynia Podlaskiego i promocja regionu.
2. Zachęcenie utalentowanej młodzieży szkolnej do rozwijania zainteresowań artystycznych i prezentowania własnej twórczości literackiej.
3. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych Autorów, a także popularyzowanie ich twórczości.

II Zasady uczestnictwa w Konkursie:
1. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu radzyńskiego.
2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, napisanymi w języku polskim, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.
3. Uczestnik Konkursu ma za zadanie napisać  pracę literacką , prezentującą wybrany aspekt związany z życiem i/lub twórczością Zenona Przesmyckiego (na przykład przedmiotem rozważań może  stać się twórczość poetycka Miriama, publicystyka, przekłady literackie, działalność edytorska, mecenat, inne). Należy podać bibliografię ( publikacje drukowane, strony www).
4.Forma pracy jest dowolna, np. esej, opowiadanie, proza dokumentarna, scenariusz słuchowiska radiowego, scenariusz filmu, inne.
5. Pracę konkursową należy przesłać w 1 egzemplarzu maszynopisu.
6. Utwór należy opatrzyć godłem (pseudonimem), nie należy go podpisywać nazwiskiem Autora. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą wypełnioną kartę zgłoszeniową z danymi personalnymi Autora i adresem oraz danymi dotyczącymi nadesłanego utworu – temat utworu.
7. Jeden Autor może nadesłać tylko 1 utwór.
8.Praca zgłoszona do konkursu nie może przekraczać objętości  dwóch  stron A4. Tekst należy zapisać czcionką Times New Roman o wielkości 12 punktów i wydrukować jednostronnie.

III Termin i miejsce składania prac:
Prace należy składać do dnia 07 grudnia 2015 w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II  w Radzyniu Podlaskim bądź przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II  u. Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski z dopiskiem „Konkurs Literacki”. Decyduje data stempla pocztowego.
Szczegółowych informacji udziela Jolanta Bilska (jolabilska@autograf.pl)
IV Jury:
Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu

V Kryteria oceniania:
• twórczy charakter pracy
• poprawność stylistyczna i językowa
• poziom literacki pracy
• samodzielność i oryginalność
• ogólna estetyka pracy

VI Nagrody:
1. Dla zwycięzców Konkursu oraz wyróżnionych przewidziane są nagrody rzeczowe i  dyplomy. Autorom utworów nagrodzonych  gwarantujemy publikację utworów na stronie www.promenadazsp.pl
2. Dla nauczycieli lub instruktorów, których uczestnicy Konkursu wpiszą do karty zgłoszeniowej jako konsultantów przy powstawaniu utworu, przewidziane są podziękowania.

VII Wyłanianie laureata Konkursu:
1. Jury podejmuje decyzję większością głosów.
2. Przyznane zostaną trzy nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.
3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 15 grudnia 2015.
5. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
6. Od decyzji Jury nie ma odwołania.

VIII Postanowienia końcowe:
1. Nadsyłając pracę na Konkurs, Autor zgadza się na niezbędne poprawki redaktorskie w tekście oraz jej późniejsze upublicznienie przez Organizatora na jego stronie internetowej
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w publikacjach promujących działalność Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, bez uiszczania honorarium autorskiego.
3. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.
4. Prace nie będą zwracane.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.

 

Karta zgłoszeniowa

Więcej kliknij tutaj