KONFERENCJA W ZSP NA TEMAT ZAGROŻEŃ ZWIĄZANYCH Z HANDLEM LUDŹMI

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim dostrzegł problem związany ze współczesnym niewolnictwem oraz istniejącym zjawiskiem handlu ludźmi i zorganizował konferencję: ”Handel ludźmi – Nie jestem na sprzedaż!” Celem konferencji było uświadomienie młodym ludziom, kończącym naukę w szkole średniej, zagrożeń związanych z wyjazdami zagranicznymi, w celach turystycznych bądź zarobkowych.

15 marca 2019 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim odbyła się konferencja „Handel Ludźmi –Nie jestem na sprzedaż!”. Zaproszenie na konferencję przyjęli: Pan Szczepan Niebrzegowski Starosta Radzyński, Pani Dorota Domańska – Prezes Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, Pani Renata Szerszonowicz – Kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim, Pan inspektor Zbigniew Krzos – Komendant Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim oraz Pan Piotr Woszczak – Policjant Komendy Powiatowej w Radzyniu Podlaskim oraz uczniowie I LO i ZSP wraz z nauczycielami. Konferencję otworzyła Pani Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II dr Grażyna Dzida. Młodzi ludzie często zbyt ufnie podchodzą do nadarzających się okazji znalezienia atrakcyjnej pracy poza granicami Polski. Wizja możliwości zarobienia dużych pieniędzy, częstokroć przesłania racjonalne myślenie oraz usypia czujność. Wprowadzenia w tematykę handlu ludźmi dokonał Sędzia Sądu Okręgowego w Siedlcach Marek Manowiec. Wśród zaproszonych gości był prof. dr hab. Filip Ciepły z katedry Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL. Pan Profesor odniósł się do przyczyn handlu ludźmi. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na fakt, że popyt kształtuje rynek, gdyby nie było zapotrzebowania na pewne usługi, to nie istniałby problem handlu ludźmi. Zaproszeni prelegenci starali się uzmysłowić młodym ludziom, że w związku z wyjazdami mogą stać się ofiarami wielu przestępstw, w tym  w szczególności handlu ludźmi.  W toku konferencji przytoczone zostały fakty, potwierdzające tezę, że proceder handlu ludźmi naprawdę istnieje i przestępstwo to może dotknąć każdego z nas. W toku wystąpień prelegentów zwracano uwagę na to, co należy mieć na uwadze, by nie stać się potencjalną ofiarą. Podane zostały zasady postępowania w sytuacji kryzysowej. Należy przede wszystkim przestrzegać zasad bezpiecznego wyjazdu. O tym, jak unikać potencjalnych zagrożeń oraz o roli Policji w zwalczaniu procederu handlu ludźmi, o ujawnianiu przestępstw popełnianych na osobach z Polski, które znalazły się za granicami oraz formach pomocy ofiarom handlu ludźmi, mówił w swoim wystąpieniu inspektor Adam Pęśko, Radca w Wydziale Handlu Ludźmi Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji w Warszawie. Uzupełnieniem wystąpień była prelekcja pani Ireny Dawid Olczyk, prezes Fundacji przeciwko handlowi ludźmi i niewolnictwu La Strada. W sposób bardzo rzeczowy i przystępny, pani Irena Dawid Olczyk przedstawiła uczniom zasady postępowania w razie kryzysowej sytuacji, gdyby stali się ofiarą handlu ludźmi. Młodzi ludzie otrzymali cenne wskazówki, jak przygotować się do wyjazdu za granicę, by wrócić z wojaży z dobrymi wspomnieniami. Na uwagę zasługuje fakt, że prelegenci przedstawili proceder handlu ludźmi w różnych aspektach i bardzo szerokim zakresie. Należy wyrazić nadzieję, że niniejsza konferencja była wstępem do dalszych warsztatów,  związanych z bezpieczeństwem młodych ludzi wchodzących na rynek pracy w Polsce, jak i poza jej granicami. Uczniowie otrzymali cenne informacje, jak bezpiecznie korzystać z zagranicznych wyjazdów, a w sytuacji zaistnienia problemów, dokąd się zgłosić celem uzyskania pomocy.

          Wystąpienia prelegentów uzmysłowiły uczestnikom konferencji, że tego typu inicjatywy powinny być w przyszłości kontynuowane.