Jan Karski. Człowiek i H/historia.

Image„Jan Karski. Człowiek i H/historia. Wyzwania dla edukacji antydyskryminacyjnej w Polsce”

Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego i Fundacja Humanity in Action Polska (HIA Polska) zorganizowały konferencję „Jan Karski. Człowiek i H/historia. Wyzwania dla edukacji antydyskryminacyjnej w Polsce”, która odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka Sejmu RP Radosława Sikorskiego w dniach 28-29 listopada 2014 w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. Zaproszenie do udziału  otrzymała również nasza szkoła. Tematem konferencji była edukacja antydyskryminacyjna. Gości powitali Radosław Sikorski- Marszałek Sejmu RP, Joanna Kluzik- Rostkowska- Minister Edukacji Narodowej i Iwona Śledzińska- Katarasińska-Przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu.Edukacja.Inspiracja.Akcja
W konferencji wzięli udział  edukatorzy , nauczyciele i uczniowie z całej Polski. Rozmawiano o edukacji przeciw dyskryminacji, dobrych praktykach z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej w szkole i o mechanizmach powstawania uprzedzeń. Czym jest dyskryminacja?Termin pochodzi od łacińskiego discrimino ( rozróżniam) i oznacza odmienne traktowanie różnych osób, które znajdują się w podobnej, porównywalnej sytuacji.
Z reguły dyskryminacja ma związek z takimi cechami jak płeć, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, religia, niepełnosprawność, orientacja seksualna. Warto pamiętać, że dyskryminacja w Polsce jest zabroniona. Ofiary dyskryminacji nie są bezbronne, polskie prawo zapewnia  im ochronę .Świadkowie dyskryminacji nie powinni pozostawać obojętni Pomocy ofiarom dyskryminacji udzielić mogą instytucje i organizacje powołane do reagowania w takich sytuacjach. Do kogo się zwrócić po pomoc?
Instytucje publiczne
Rzecznik Praw Obywatelskich
Rzecznik Praw Dziecka
Rzecznik Praw Pacjenta
Pełnomocnik Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych
Policja lub Prokuratura
Wybrane organizacje pozarządowe
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
Ośrodek  Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
Edukacją oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji zajmuje się Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, zrzeszająca kilkadziesiąt organizacji w Polsce.
Organizacje te pomagają osobom zainteresowanym, szczególnie młodym ludziom, rozwijać wiedzę i umiejętności potrzebne do działania na rzecz praw człowieka. Inspirują  ich do podejmowania efektywnych i twórczych działań na rzecz osób/grup dotkniętych dyskryminacją.

Opracowano na podstawie materiałów z konferencji, przygotowanych przez:
Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego
Fundacja Humanity in Action Polska
Kampania przeciw homofobii
Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej Więcej kliknij tutaj