Dwie szkoły w Projekcie Archimedes

ImageTechnikum oraz II Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie Naukowym  ARCHIMEDES.

Celem głównym projektu jest rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie kluczowych kompetencji nauk matematyczno-przyrodniczych na poziomie szkół średnich, wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół w perspektywie przyszłego zatrudnienia oraz dostosowanie edukacji do potrzeb rynku pracy, jak również dostarczenie wykwalifikowanych pracowników branży technicznej.

Do umiejętności kluczowych zaliczamy matematykę, przedmioty przyrodnicze i techniczne, techniki ICT (informatyczne), języki obce i przedsiębiorczość. Projekt Archimedes skierowany do uczniów z liceów ogólnokształcących i profilowanych, techników (uczniowie i instytucje) w szczególności z gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Szkoły te są położone na terenie 4 województw: woj. warmińsko – mazurskie, woj. lubelskie, woj. podlaskie oraz powiatu łosickiego woj. mazowieckim. Wsparciem zostanie objęte 48 szkół zgłoszonych przez organy prowadzące. Działania obejmą uczniów utalentowanych oraz uczniów wykazujących zainteresowanie naukami matematyczno – przyrodniczymi.Image
      Realizacja projektu pomoże większości uczniom w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej, jak również przyczyni się do osiągania lepszych wyników na egzaminach zewnętrznych z matematyki, fizyki chemii, biologii. Lepsza znajomość w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych spowoduje wzrost wybieralności przedmiotów ścisłych na maturze i wzrost odsetka uczniów wybierających studia techniczne, a to pociągnie za sobą zmniejszenie deficytu specjalistów w zawodach inżynieryjnych i przyrodniczych. Różnorodność zajęć i metod pracy spowoduje rozwój umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych nauk matematyczno –  przyrodniczych. Istotnym rezultatem będzie udział większej grupy uczniów w olimpiadach przedmiotowych. Wykorzystanie opracowanych ćwiczeń w dydaktyce poszczególnych przedmiotów wzmocni zainteresowanie naukami ścisłymi co pozwoli uczniom na poszukiwanie nowych pomysłów na życie oraz wyszukiwanie dla siebie szans na otwartym rynku pracy.

 

Projekt przewiduje:                 
– realizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe matematyczno – przyrodnicze     

– szkolenia dla ponad 140 nauczycieli,
– ćwiczenia dydaktyczne – do nauczania biologii, fizyki i chemii wraz z niezbędnymi  pomocami dydaktycznymi,
– organizację dodatkowych zajęć (łącznie 225h/szkołę – II semestr kl. I 5h/tydzień)

– przygotowanie publikacji metodycznych oraz bezpłatne przekazywanie ich do szkół, bibliotek szkolnych i nauczycieli,
– organizację 18 obozów naukowych dla 360 uczniów,
– organizację kół naukowych (łącznie 720h/szkołę– kl. II 8h/tydzień),
– organizację wyjazdów szkół na zajęcia laboratoryjne na uczelnie

 

Ponadto uczniowie dzięki projektowi będą mogli zdobyć:
– wyższe osobiste i zawodowe aspiracje,
– wyższe wyniki na egzaminach z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
– większa motywacja uczniów do wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej w kierunkach matematyczno–  przyrodniczych,
– lepsze umiejętności korzystania z technologii informacyjnych,
– wyższe umiejętności interpersonalne.

 

Głównym realizatorem projektu „Archimedes” jest Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie.

 

Wartość projektu: 15 820 733,40 PLN, a realizowany on będzie od 15.08.2008 r. do 15.11.2012 r.

Więcej o samym projekcie można dowiedzieć siena stronie www.ACE.pol.pl

 

Więcej kliknij tutaj