Drodzy Maturzyści!

Wyniki zdających, którzy przystępowali do egzaminu maturalnego będą udostępnione przez CKE 7 lipca 2023 r.  Zdający będą mogli zobaczyć wyniki w systemie ZIU (https://wyniki.edu.pl). Aby zobaczyć wyniki w ZIU, należy zalogować się do systemu za pomocą loginu i otrzymanego hasła.

Świadectwa dojrzałości będą wydawane  7 lipca  2023 r.,  od godz. 9:00 w sali 53  absolwentom Technikum, w sali 53a absolwentom II Liceum Ogólnokształcącego  i Liceum dla Dorosłych.

Wyniki egzaminów należy odbierać osobiście lub przez inną osobę, posiadającą pisemne upoważnienie (zawierające dane absolwenta, w tym PESEL oraz dane osoby upoważnionej, w tym nr dowodu tożsamości).

Przypominamy, że osoba, która przystąpiła do wszystkich egzaminów i nie uzyskała minimum 30% z jednego egzaminu obowiązkowego (pisemnego lub ustnego) ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego. W tym celu do 14.07.2023 r. musi zostać złożone Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (Załącznik 7).

Terminy egzaminów poprawkowych to:

  • 21 sierpnia 2023 (poniedziałek) – egzaminy ustne
  • 22 sierpnia 2023 (wtorek) – egzaminy pisemne