Statystycznie – bardzo dobrze

Kolejny raz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim przystąpił do Lubelskiego Konkursu Statystyczno-Demograficznego Sigma Kwadrat organizowanego przez Pol­skie Towa­rzy­stwo Sta­ty­styczne, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Urząd Sta­ty­styczny w Lubli­nie. Tym razem w ósmej już edycji, wystartowały 3 dziewczęce zespoły i wszystkie 3 zakwalifikowały się do drugiego etapu. Etap pierwszy polegał na opracowaniu jednego wybranego zadania z zakresu sta­ty­styki i demo­gra­fii spo­śród zadań zamiesz­czo­nych na stro­nie inter­ne­to­wej kon­kursu. Tym razem dwa zespoły wybrały to samo zadanie, które polegało na przygotowaniu narzędzia statystycznego w celu przeprowadzenia badania a następnie analizy uczestnictwa uczniów klasy w zajęciach sportowych i rekreacyjnych. Zespół pierwszy w składzie Sylwia Boreczek, Sylwia Ligęza i Paulina Tchórzewska przeanalizowały udział w zajęciach sportowych kolegów i koleżanek ze swojej klasy czyli 4 klasy technikum ekonomiczno-hotelarskiego a drugi zespół w składzie: Magdalena Kazimierczak, Patrycja Kolęda, Zuzanna Branicka zbadały i opisały aktywność fizyczną swoich koleżanek z klasy 3 technikum hotelarsko – gastronomicznego.  Trzeci zespół dziewcząt, również z tej klasy, w składzie Aleksandra Romanowska, Paulina Gałach, Dominka Wojtaszewska opracował całkowicie inne zagadnienie. Dziewczyny przeanalizowały zmiany jakie zaszły w budownictwie mieszkaniowym w gminie Radzyń Podlaski, na przestrzeni 10 lat. Wszystkie prace miały charakter badawczy i wymagały dużej samodzielności.  Obecnie dziewczęta przygotowują się do etapu finałowego, który odbędzie się w Lublinie na Wydziale Ekonomicznym UMCS.