Terminy i zasady rekrutacji

Dokumenty jakie należy złożyć od 15 maja 2017 r. od godz. 8.00 do 14 czerwca  2017 r. do godz. 15.00 – podanie na druku ustalonym przez szkołę.

 • Do 19 maja 2017 r. – składanie deklaracji przystąpienia do prób sprawności fizycznej
  w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy sportowej
 • Od 23 czerwca do 27 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku
  o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie
  o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
 • Od 28 czerwca do 29 czerwca 2017 r. – weryfikacja wniosków i dokumentacji przez komisję rekrutacyjną.
 • 30 czerwca 2017 r. do godz. 10.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych do szkoły
 • Od 30 czerwca 2017 r. do 3 lipca  2017 r. wydawanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do kształcenia w danym zawodzie.
 • Do 6 lipca 2017 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole (dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenia lekarza medycyny pracy
  o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie (dotyczy technikum i branżowej szkoły I stopnia, 2 fotografie).
 • 7 lipca 2017 r. godz. 10.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarczyli zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie (dotyczy technikum i branżowej szkoły I stopnia).

Dla kandydatów do klasy sportowej w dniu 6 czerwca 2017 r. o godz. 10.30 zostanie przeprowadzona próba sprawności fizycznej. Na sprawdzian należy dostarczyć: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w testach sprawnościowych. Lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej zostanie podana 9 czerwca 2017 r.


Zakres sprawdzianu fizycznego:

Piłka siatkowa:

 1. Bieg wahadłowy 4 x 10m.
 2. Skok w dal obunóż z miejsca.
 3. Wielokrotne (min. 10) odbicia piłki sposobem górnym i dolnym na zmianę, na wysokość min. 1m. Próbę wykonuje się w kole o średnicy 3,6m.

  Piłka nożna:

 1. Żonglerka prawą i lewą stopą w czasie 30 s.
 2. Bieg na 1000 m.
 3. Slalom z piłką zakończony strzałem na bramkę z odległości 11 m prawą nogą.
 4. Slalom z piłką zakończony strzałem na bramkę z odległości 11 m lewą nogą.

Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu jest pisemna zgoda rodziców i zaświadczenie  lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w testach sprawnościowych!


Wymagane dokumenty:

 1. 2 zdjęcia opisane na odwrocie (imię, nazwisko, adres, data urodzenia)
 2. świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
 3. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 4. podanie do szkoły
 5. świadectwo ukończenia gimnazjum
 6. podanie do internatu (dla osób ubiegających się do internatu)

O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba uzyskanych przez nich punktów rekrutacyjnych. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,
 • kandydaci z rodzin wielodzietnych (gdy rodzina wychowuje co najmniej troje dzieci),
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata przez jedno z rodziców.

Jeżeli powyższe kryteria nie są rozstrzygnięte decyzję o przyjęciu podejmuje szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów,
w tym:

1) 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego- wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 • z języka polskiego,
 • z matematyki,
 • z historii oraz wiedzy o społeczeństwie,
 • z przedmiotów przyrodniczych,
 • z języka obcego nowożytnego,

będą mnożone przez 0,2.

2) 72 punkty za oceny:

 • z języka polskiego,
 • z matematyki,
 • z fizyki lub historii (wyższa ocena na świadectwie),
 • z języka obcego nowożytnego,

otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

 1. 18 punktów – ocena: celujący,
 2. 17 punktów – ocena: bardzo dobry,
 3. 14 punktów – ocena: dobry,
 4. 8 punktów – ocena: dostateczny,
 5. 2 punkty – ocena: dopuszczający;

3) 28 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:

 1. 7 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,
 2. 3punkty za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu,
 3. maksymalnie 18 punktów za szczególne osiągnięcia:
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty: tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – 10 punktów; tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów; tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejemo zasięgu ogólnopolskim: tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczaniaszkoły artystycznej –10 punktów: tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczaniaszkoły artystycznej –4 punkty; tytułu finalisty turnieju
  z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczaniaszkoły artystycznej –3 punkty;
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty: dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego –10 punktów, dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –7 punktów, dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów, tytułu finalisty konkursu przedmiotowego –7punktów, tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –5 punktów, tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego –3 punkty.
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim: dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu
  z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowymplanem nauczania szkoły artystycznej –10 punktów,dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowymplanem nauczania szkoły artystycznej –7 punktów,dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowymplanem nauczania szkoły artystycznej –5 punktów, tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczaniaszkoły artystycznej –7 punktów,tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczaniaszkoły artystycznej –3 punkty,tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej –2 punkty;
 • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wyżej wymienione artystycznych lub sportowych,organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:międzynarodowym –4 punkty, krajowym –3 punkty, wojewódzkim –2 punkty, powiatowym –1 punkt.
 • w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach.

Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogą składać dokumenty do nie więcej niż do trzech szkół. W procesie rekrutacyjno – kwalifikacyjnym posługują się uwierzytelnionymi kopiami lub oryginałami następujących dokumentów:

 • świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

Kandydaci po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji zobowiązani są dopotwierdzenia woli podjęcia nauki w danej szkole. Potwierdzenie wymaga złożenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim oryginalnych dokumentów:

 • świadectwa ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

Nie złożenie potwierdzenia, o którym mowa, jest równoznaczne z rezygnacją kandydata
z podjęcia nauki w szkołach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, co oznacza skreślenie kandydata z listy przyjętych.