Rekrutacja 2016

Szkoła zatrudnia m.in. 57 nauczycieli dyplomowanych i 35 mianowanych, co gwarantuje wysoki poziom kształcenia. Ponadto około 48 nauczycieli posiada uprawnienia egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i dzięki takim kwalifikacjom mogą lepiej przygotować młodzież do czekających ją egzaminów maturalnych i egzaminów zawodowych. Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym dla wszystkich zawodów w jakich kształcą się uczniowie.

W naszym Ośrodku są również egzaminowani absolwenci innych szkół z terenu całego województwa lubelskiego.

Nasza szkoła dysponuje bardzo dobrą bazą dydaktyczną. Posiadamy nowocześnie wyposażone pracownie, laboratoria

i sale lekcyjne (m.in. 5 pracowni komputerowych). Przestronne korytarze, oddzielne dla każdej klasy szatnie, barek, biblioteka z czytelnią wyposażoną w komputery z dostępem do internetu i oprogramowaniem multimedialnym. Funkcjonują różne koła zainteresowań – przedmiotowe, artystyczne i sportowe. Wszystkie sale lekcyjne posiadają sieć internetu, telewizję wewnętrzną i sieć radiofoniczną.

Oferta dla absolwentów szkół gimnazjalnych 2016

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE – 3 letnie 


 • klasa politechniczna (matematyka, geografia, j. obcy)
 • klasa biologiczno-medyczna (biologia, chemia, j. obcy)
 • klasa humanistyczna (j. polski;, historia, j. obcy)
 • klasa prawno-administracyjna (historia, wos, j. obcy)
 • klasa sportowa (biologia, geografia, j. obcy)

Technikum – 4 letnie


 • technik budownictwa    Więcej
 • technik ekonomista    Więcej
 • technik hotelarstwa    Więcej
 • technik informatyk    Więcej
 • technik usług fryzjerskich    Więcej
 • technik mechanik    Więcej
 • technik pojazdów samochodowych    Więcej
 • technik żywienia i usług gastronomicznych    Więcej

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3 lata


 • elektromechanik
 • kucharz
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • sprzedawca
 • ślusarz
 • stolarz

Wymagane dokumenty:

 1. 2 zdjęcia opisane na odwrocie (imię, nazwisko, adres, data urodzenia)
 2. świadectwo zdrowia wraz z zaświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
 3. zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego
 4. podanie do szkoły
 5. świadectwo ukończenia gimnazjum
 6. podanie do internatu (dla osób ubiegających się do internatu)

Kryteria przyjęcia:

O przyjęciu kandydatów do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum, zawarte  w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu, punktów uzyskanych za oceny wybranych zajęć edukacyjnych i innych osiągnięć ucznia, wymienionych w świadectwie ukończenia gimnazjum.

W procesie rekrutacji uwzględnia się oceny z czterech zajęć edukacyjnych, wymienionych  w świadectwie ukończenia gimnazjum:

 • język polski,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • historia lub fizyka (komisja rekrutacyjna bierze pod uwagę przedmiot z wyższą oceną).

Kalendarz rekrutacji na rok szkolny 2016/2017

 • Od 20 kwietnia 2016 r. od godz. 8.00 do 23 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 – podanie na druku ustalonym przez szkołę
 • Do 27 kwietnia 2016 r. – składanie deklaracji przystąpienia do prób sprawności fizycznej w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy sportowej
 • Od 24 czerwca do 28 czerwca 2016 r. do godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • Od 29 czerwca do 30 czerwca 2016 r. – weryfikacja wniosków i dokumentacji przez komisję rekrutacyjną
 • 1 lipca 2016 r. do godz. 11.00 – ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły
 • Od 6 lipca 2016 r. do 13 lipca 2016 r. wydawanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do kształcenia w danym zawodzie
 • Od 11 lipca 2016 r. od godz. 9.00 do 13 lipca 2016 r. do godz. 17.30 wykonanie badań lekarskich kandydatów z list kandydatów zakwalifikowanych do kształcenia w danym zawodzie
 • Do 26 lipca 2016 r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole (dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, zaświadczenia lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym zawodzie (dotyczy technikum  i zasadniczej szkoły zawodowej, 2 fotografie)
 • 27 lipca 2016 r. godz. 10.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych do szkoły, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz dostarczyli zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w danym  zawodzie (dotyczy technikum i zasadniczej szkoły zawodowej)

Dla kandydatów do klasy sportowej w dniu 11 maja 2016 r. o godz. 10.30 zostanie przeprowadzona próba sprawności fizycznej

Na sprawdzian należy dostarczyć: zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w testach sprawnościowych

 • 31 maja 2016 r. – podanie listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

ZAPRASZAMY!

Pytania dotyczące naboru można kierować na adres:

sekretariat.szkola@gmail.com 

tel: 83 3527332


INTERNAT

Uczniom zamiejscowym proponujemy zamieszkanie w Internacie ZSP przy ul. Traugutta 6

Internat dysponuje 90 miejscami

 • 50 dla dziewcząt
 • 40 dla chłopców

Koszt dziennego pobytu to 7.70 zł. (na chwilę obecną).

Podania o przyznanie miejsca w internacie należy składać w sekretariacie szkoły razem z dokumentami przyjęcia do szkoły.

Internat proponuje:

 • tanie, smaczne i zdrowe posiłki 
 • godne warunki do nauki i wypoczynku
 • pomoc w nauce (koleżeńska, wychowawców)
 • zajęcia sportowe (sala gimnastyczna, siłownia, boisko)
 • stanowiska komputerowe (z dostępem do Internetu)

Technik budownictwa

Kwalifikacje:

B18 – wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

B33 – Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

B30 – sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

Rozszerzenie: matematyka i fizyka

Nauka trwa 4 lata kończy się egzaminem maturalnym oraz  uzyskaniem dyplomu technika budownictwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – Technik usług budowlanych.

Absolwenci technikum budownictwa będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych :

1) wykonywania określonych robot budowlanych 

2) organizowania i kontrolowania robot związanych z zagospodarowaniem terenu budowy

3) organizowania i kontrolowania robot budowlanych stanu surowego i robot wykończeniowych

4) organizowania i kontrolowania robot związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej


Technik ekonomista

Kwalifikacje:

A35 – planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A36 – Prowadzenie rachunkowości

Rozszerzenie: matematyka, geografia

Nauka trwa 4 lata kończy się egzaminem maturalnym oraz  uzyskaniem dyplomu technika ekonomisty potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – Technik ekonomista.

Absolwenci technikum ekonomicznego  będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) planowania i prowadzenia działalności gospodarczej

2) obliczania podatków 

3) prowadzenia spraw kadrowo-płacowych 

4) prowadzenia rachunkowości

5) wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą


Technik hotelarstwa

Kwalifikacje zawodowe:

T11 – Planowanie i realizacja usług w recepcji.

T12 – Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Rozszerzenia: matematyka, geografia

Nauka trwa 4 lata kończy się egzaminem maturalnym oraz  uzyskaniem dyplomu technika hotelarstwa potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – Technik hotelarstwa.

Absolwenci technikum hotelarstwa będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich

2) rezerwowania usług hotelarskich

3) wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji

4) przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości 

5) przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

6) przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe

 


Technik informatyk

Kwalifikacje:

E12- montaż i eksploatacje komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

E13 – Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami.

E14 – Tworzenia aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Rozszerzenia: matematyka, informatyka

Nauka trwa 4 lata kończy się egzaminem maturalnym oraz  uzyskaniem dyplomu technika informatyk potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – Technik informatyk.

Absolwent technikum informatycznego będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych

2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami 

3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych

4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami


Technik mechanik 

Kwalifikacje zawodowe:

M20 – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

M44 – Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

Rozszerzenia: matematyka, fizyka

Nauka trwa 4 lata kończy się egzaminem maturalnym oraz  uzyskaniem dyplomu technika mechanik potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – Technik mechanik.

Absolwenci technikum mechanicznego będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wytwarzania części maszyn i urządzeń

2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń

3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń 

4) obsługiwania maszyn i urządzeń

5) organizowania procesu produkcji

 

 


 

Technik pojazdów samochodowych

Kwalifikacje:

M12 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

M18 – Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

M42 – Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych

Rozszerzenie: matematyka i fizyka

Nauka trwa 4 lata kończy się egzaminem maturalnym oraz  uzyskaniem dyplomu technika pojazdów samochodowych potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – Technik pojazdów samochodowych

Absolwenci technikum pojazdów samochodowych będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych 

2) obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych

3) organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych

 

 


Technik usług fryzjerskich

Kwalifikacje zawodowe:

A19 – Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

A23 – Projektowanie fryzur

Rozszerzenia: matematyka, chemia

Nauka trwa 4 lata kończy się egzaminem maturalnym oraz  uzyskaniem dyplomu technika usług fryzjerskich potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – Technik usług fryzjerskich.

Absolwenci technikum usług fryzjerskich  będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych :

1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów

2) wykonywania zabiegów chemicznych włosów

3) wykonywania strzyżenia włosów 

4) wykonywania stylizacji fryzur

5) wykonywania projektów fryzur

 


Technik  żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacje:

T6 – sporządzanie potraw i napojów

T15 – organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Rozszerzenie: matematyka, chemia

Nauka trwa 4 lata kończy się egzaminem maturalnym oraz  uzyskaniem dyplomu technika żywienia i usług gastronomicznych potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – Technik żywienia.

Absolwenci technikum żywienia i usług gastronomicznych będą przygotowani do wykonywania następujących zadań zawodowych :

1) oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania

2) sporządzania i ekspedycji potraw i napojów

3) planowania i oceny żywienia

4) organizowania produkcji gastronomicznej

5) planowania i realizacji usług gastronomicznych

 


 

Liceum Ogólnokształcące

Liceum Ogólnokształcące profil humanistyczny

Liceum Ogólnokształcące profil medyczny

Liceum Ogólnokształcące profil prawno-administracyjny

Liceum Ogólnokształcące profil politechniczny

Liceum Ogólnokształcące profil sportowy


ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA w zawodzie elektromechanik

Kwalifikacje zawodowe:

E7 – Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

W wyniku kształcenia absolwent jest przygotowany do:

sprawdzenia stanu technicznego zespołów i elementów instalacji elektryczne,

lokalizowania i usuwania uszkodzeń,

wykonywania montażu i demontażu instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elementów układów elektronicznych,

wykonywania okresowych przeglądów technicznych, konserwowania instalacji elektrycznych,

montowania i naprawiania elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

. Okres nauki: 3 lata.

Ukończenie zasadniczej szkoły zawodowej umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

________________________________________

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

w mechanika pojazdów samochodowych

Kwalifikacje zawodowe:

M18 – Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

 

Nauka trwa 3 lata.

Absolwenci mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i tytuł  w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych .

Informator >>>>

podstawa programowa             plan nauczania                           foto

Zasady rekrutacji

 

________________________________________

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

w zawodzie ślusarz

Kwalifikacje zawodowe:

M20 – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

W trakcie nauki uczniowie zdobywają wiadomości i umiejętności z zakresu:

posługiwania się dokumentacją techniczną,

wykonywania prac ślusarko-montażowych,

wykonywania prac spawalniczych,

obróbki skrawaniem jak: toczenie, frezowanie, wiercenie, szlifowanie.

Nauka trwa 3 lata.

Absolwenci mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i tytuł  w zawodzie ślusarz .

podstawa programowa                       plan nauczania                 foto

Zasady rekrutacji

 

________________________________________

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

w zawodzie sprzedawca

Kwalifikacje zawodowe:

A18 – Prowadzenie sprzedaży

Uczniowie zdobywają umiejętności w zakresie:

 • przyjmowania i przygotowania towarów do sprzedaży,
 • eksponowania towarów,
 • marketingu,
 • wykonywania czynności rachunkowo-kasowych,
 • prowadzenia dokumentacji związanej z obrotem towarów,
 • prowadzenia działalności gospodarczej.

Zajęcia praktyczne odbywają w sieci placówek usługowo-handlowych na terenie Radzynia Podlaskiego i powiatu radzyńskiego. Absolwenci po ukończeniu szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w sklepach różnych branż oraz prowadzić własną działalność gospodarczą. Nauka trwa 3 lata.

 

Absolwenci mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i tytuł  w zawodzie sprzedawca.

Informator >>>>

podstawa programowa                           plan nauczania                                 foto

Zasady rekrutacji

 

________________________________________

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

w zawodzie stolarz

Kwalifikacje zawodowe:

A13 – Wykonywanie wyrobów stolarskich

W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć:

         odczytywać rysunki techniczne, schematy, sporządzać szkice

         prowadzić obróbkę skrawaniem drewna i tworzyw drzewnych sposobem ręcznym i maszynowym

         wykonywać elementy konstrukcyjne z drewna i tworzyw drzewnych

         wykonywać klejenie i oklejanie wyrobów stolarskich

         dobierać i stosować systemy montażu i okuwania wyrobów,

          wykonywać wyroby o różnorodnym przeznaczeniu, funkcji i konstrukcji

Nauka trwa 3 lata.

Absolwenci mogą uzyskać kwalifikacje zawodowe i tytuł  w zawodzie stolarz .

Informator >>>>

podstawa programowa                 plan nauczania                      foto

Zasady rekrutacji

 

________________________________________

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

w zawodzie  kucharz

Kwalifikacje zawodowe:

T6 – sporządzanie potraw i napojów

Uczniowie tej szkoły mogą zdobyć zawód kucharz małej gastronomii. Kształcenie realizowane jest w oparciu o nowoczesną dokumentację programową dla zawodu szerokoprofilowego. Uczeń zdobywa wiedzę ogólnokształcącą

i zawodową. Na zajęciach praktycznych w szkole oraz zleconych imprezach nabywają umiejętności:

Nauka trwa 3 lata.

Informator >>>>

podstawa programowa                   plan nauczania                                   foto

Zasady rekrutacji

 

 

________________________________________

Zasady rekrutacji do klas pierwszych

O kolejności przyjęć kandydatów do klasy pierwszej decyduje liczba uzyskanych przez nich

punktów  rekrutacyjnych.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym,

pierwszeństwo mają :

– sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz osoby umieszczone

w rodzinach zastępczych, – kandydaci z rodzin wielodzietnych (gdy rodzina wychowuje co najmniej

troje dzieci

– kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny

program lub tok nauki,

– kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia

ze względu na stan

zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej

poradni specjalistycznej

– niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

– niepełnosprawność obojga rodziców

– niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

– samotne wychowywanie kandydata przez jedno z rodziców.

Jeżeli powyższe kryteria nie są rozstrzygnięte decyzję o przyjęciu podejmuje szkolna komisja

rekrutacyjno-kwalifikacyjna.

 

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadgimnazjalnej dla młodzieży

może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

1) 100 punktów z egzaminu gimnazjalnego- wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali

procentowej dla zadań z zakresu:

– z języka polskiego

– z matematyki

– z historii oraz wiedzy o społeczeństwie

– z przedmiotów przyrodniczych: chemia , fizyka ,biologia, geografia

– z języka obcego nowożytnego będą mnożone przez 0,2.

2) 80 punktów za oceny:

– z języka polskiego

– z matematyki

– z fizyki lub historii (wyższa ocena na świadectwie)

– z języka obcego nowożytnego otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

 1. a) 20 punktów – ocena: celujący
 2. b) 16 punktów – ocena: bardzo dobry
 3. c) 12 punktów – ocena: dobry
 4. d) 8 punktów – ocena: dostateczny
 5. e) 2 punkty – ocena: dopuszczający

 

3) 20 punktów za inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum,

zgodnie  z zasadami:

 1. a) 5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem
 2. b) 2 punkty za wolontariat
 3. c) maksymalnie 13 punktów za uzyskanie tytułu:

– konkursy tematyczne o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez kuratorów oświaty:

laureat – 7 pkt, finalista – 5 pkt

– konkursy przedmiotowe o zasięgu wojewódzkim organizowane przez kuratora oświaty:

finalista 1 konkursu – 7 pkt, finalista 2 lub więcej – 10 pkt

– wysokie miejsca w konkursach artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratorium oświaty

i inne podmioty na terenie szkoły na szczeblu: międzynarodowym – 4 pkt, krajowym – 3 pkt

wojewódzkim – 2 pkt, powiatowym – 1 pkt

 

Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych mogą składać dokumenty do nie więcej niż do trzech szkół.

W procesie rekrutacyjno – kwalifikacyjnym posługują się uwierzytelnionymi kopiami

następujących dokumentów:

– świadectwa ukończenia gimnazjum,

– zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

 

Kandydaci po zapoznaniu się z wynikami rekrutacji zobowiązani są do potwierdzenia woli podjęcia nauki

w danej szkole. Potwierdzenie wymaga złożenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II

w Radzyniu Podlaskim oryginalnych dokumentów:

– świadectwa ukończenia gimnazjum

– zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

Nie złożenie potwierdzenia, o którym mowa jest równoznaczne z rezygnacją kandydata z podjęcia nauki

w szkołach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim,

co oznacza skreślenie kandydata z listy przyjętych.

Wiek kandydatów – nie przekroczone 18 lat.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej lub Technikum muszą posiadać

zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Badania

takie będą przeprowadzane na terenie naszej szkoły w dniach (wg terminarza zamieszczonego w podaniu).

O szczegółowym harmonogramie badań zostaną powiadomieni dyrektorzy gimnazjów.

Dla kandydatów do klasy sportowej w II Liceum Ogólnokształcącym ze specjalizacją piłka siatkowa (dziewczęta i chłopcy) lub piłka nożna zostanie przeprowadzony sprawdzian sprawności fizycznej.

Wynik sprawdzianu jest wstępnym warunkiem dalszej rekrutacji do tej klasy.

Zakres sprawdzianu:

Piłka siatkowa

 1. Bieg wahadłowy 4 x 10m.
 2. Skok w dal obunóż z miejsca
 3. Wielokrotne (min. 10) odbicia piłki sposobem górnym i dolnym na zmianę, na wysokość min. 1m.

Próbę wykonuje się w kole o średnicy 3,6m.

Piłka nożna:

 1. Żonglerka prawą i lewą stopą w czasie 30 s.
 2. Bieg na 1000 m.
 3. Slalom z piłką zakończony strzałem na bramkę z odległości 11 m prawą nogą.
 4. Slalom z piłką zakończony strzałem na bramkę z odległości 11 m lewą nogą.

Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu jest pisemna zgoda rodziców!