Konkurs Plastyczny

ImageZapraszamy  młodzież  gimnazjalną z terenu powiatu radzyńskiego do udziału w konkursie plastycznym: Zenon Przesmycki – słynny radzynianin.
Pocztówka promująca Radzyń Podlaski jako miejsce urodzin Zenona Przesmyckiego

Zadaniem konkursowym jest indywidualne przygotowanie pracy plastycznej, której tematem będzie wybrany aspekt twórczości Zenona Przesmyckiego i/lub  związki artysty z Radzyniem Podlaskim i Podlasiem.
Technika wykonania prac: dowolna malarska, rysunkowa, graficzna lub mieszana.
Nie należy stosować materiałów sypkich, takich jak: kasza, piasek itp.
Format prac: A4
Każdy uczestnik może zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.

Konkurs Plastyczny 

I Cele Konkursu:

1.Popularyzowanie wiedzy o życiu i twórczości Zenona Przesmyckiego- artysty wywodzącego się z Radzynia Podlaskiego i promocja regionu.
2. Zachęcenie utalentowanej młodzieży szkolnej do rozwijania zainteresowań artystycznych i prezentowania własnej twórczości.
3. Rozwijanie wrażliwości i wyobraźni młodych Autorów, a także popularyzowanie ich twórczości.

II Zasady uczestnictwa w Konkursie:

1. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół gimnazjalnych z terenu powiatu radzyńskiego.
2. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi i nienagrodzonymi w konkursach literackich.
3. Uczestnik Konkursu ma za zadanie stworzyć w dowolnej technice pracę plastyczną, prezentującą wybrany aspekt związany z życiem i/lub twórczością Zenona Przesmyckiego (na przykład tematem może  stać się twórczość poetycka Miriama, publicystyka, przekłady literackie, działalność edytorska, mecenat, inne
5. Praca konkursowa powinna mieć format A4.
6.Pracę należy opatrzyć godłem (pseudonimem), nie należy go podpisywać nazwiskiem Autora. Do pracy należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, zawierającą wypełnioną kartę zgłoszeniową z danymi personalnymi Autora i adresem oraz danymi dotyczącymi nadesłanego utworu – temat utworu.
7. Jeden Autor może nadesłać tylko jedną pracę.
III Termin i miejsce składania prac:

Prace należy składać do dnia 07 grudnia 2015 w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II  w Radzyniu Podlaskim bądź przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II  u. Sikorskiego 15, 21-300 Radzyń Podlaski z dopiskiem „Konkurs Plastyczny”. Decyduje data stempla pocztowego.
Szczegółowych informacji udziela Jolanta Bilska (jolabilska@autograf.pl)

IV Jury:
Jury Konkursu zostanie powołane przez Organizatora Konkursu

V Kryteria oceniania:

• twórczy charakter pracy
• poziom artystyczny pracy
•  oryginalność
• ogólna estetyka pracy

VI Nagrody:

1. Dla zwycięzców Konkursu oraz wyróżnionych przewidziane są nagrody rzeczowe i  dyplomy. Autorom utworów nagrodzonych  gwarantujemy publikację utworów na stronie promenadazsp.pl
2. Dla nauczycieli lub instruktorów, których uczestnicy Konkursu wpiszą do karty zgłoszeniowej jako konsultantów przy powstawaniu utworu, przewidziane są podziękowania.
VII Wyłanianie laureata Konkursu:
1. Jury podejmuje decyzję większością głosów.
2. Przyznane zostaną trzy nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.
3. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
4. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 15 grudnia 2015.
5. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
6. Od decyzji Jury nie ma odwołania.

VIII Postanowienia końcowe:

1. Nadsyłając pracę na Konkurs, Autor zgadza się na jej późniejsze upublicznienie przez Organizatora na jego stronie internetowej.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w publikacjach promujących działalność Radzyńskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Edukacyjnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim, bez uiszczania honorarium autorskiego.
3. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik akceptuje jego Regulamin.
4. Prace nie będą zwracane.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów w niniejszym regulaminie, jeżeli będą tego wymagały okoliczności obiektywne.

 

Karta zgłoszeniowa

Więcej kliknij tutaj