I TY TEŻ MOŻESZ BYĆ BOGATY

19 marca 2021 r. Drużyna Ambasadorów Edukacji Ekonomicznej w ZSP w ramach realizacji projektu „GIGANCI FINANSÓW OSOBISTYCH” zorganizowała webinarium „Jak zostać bogatym?”. Wspomnianą konferencję on-line poprowadził dla 107 uczniów i nauczycieli II LO w ZSP mgr Bartosz Majewski z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Centrum Przedsiębiorczości SGH rozwija przedsiębiorczość studentów i absolwentów, a także STARTUP-y studenckie i realizuje projekty doradcze dla biznesu.

Pan Bartosz Majewski przedstawił od strony praktycznej funkcjonowanie finansów osobistych. Wykazał, że każdy ma szansę zostać bogatym, jeżeli będzie cierpliwy i konsekwentny w swoim finansowym działaniu.  Konsekwencja dotyczy zarządzania swoimi środkami finansowymi, a cierpliwość to długotrwałość procesu, ponieważ jest ściśle powiązana z czasem aktywności na rynku pracy. Bycie bogatym to nie koniecznie posiadanie dużych pieniędzy. Ważne jest abyśmy byli w stanie zaspokajać swoje potrzeby, które są zmienne, różnorodne i nieograniczone. Ludzie mają bardzo różne postawy wobec pieniędzy. Przy finansach osobistych będą odgrywały rolę dwie skrajne postawy – obawa o stratę i żądza zysku. Prowadzący omówił typowe postawy wobec pieniędzy. Ciułacze, dla których pieniądze są warunkiem poczucia bezpieczeństwa i niechętnie je wydają. Hedoniści traktujący pieniądze jako środek do realizacji zachcianek, a najważniejszym ich celem jest przyjemność. Hedoniści nie lubią i nie potrafią oszczędzać. Asceci, dla których pieniądze są nieistotnym szczegółem życia. Ignoranci nie mają wiedzy o finansach osobistych i nie potrafią ocenić, jaka jest ich sytuacja finansowa. Materialiści bardzo dobrze zarządzają własnymi pieniędzmi, poświęcają pieniądzom wiele uwagi i czasu, ale jednocześnie oceniają siebie i innych przez pryzmat pieniędzy i stan posiadania.

Prowadzący zaproponował, by uczestnicy zastanowili się, jakie typy tych postaw wobec pieniądza prezentują i poradził, by świadomie je zmieniali.

Pan Bartosz Majewski omówił także piramidę dojrzałości finansowej. Pierwszy poziom nazwał umiejętnością zarządzania budżetem domowym. Poziom ten charakteryzuje się stabilnością finansową i gromadzeniem bogactwa, które pozwolą lepiej funkcjonować w przyszłości. Drugi poziom to bufor finansowy, który ułatwia zarządzanie budżetem domowym. Wielkość rezerwy jest oczywiście różna dla każdej rodziny. Pozwala ona dostosowywać się do zmiennych warunków, np. utraty pracy i możliwości zaspokajania swoich potrzeb na dotychczasowym poziomie bez zadłużania się i ponoszenia związanych z tym zadłużaniem kosztów. Trzecim poziomem w hierarchii dojrzałości finansowej jest oszczędzanie na określone cele. Prowadzący podał przykłady oszczędzania na rower, edukację własnych dzieci i oszczędzania na starość. Na najwyższym poziomie piramidy znajduje się rentier czyli osoba, która finansuje swoje wydatki z wcześniej zgromadzonych zdywersyfikowanych rezerw kapitałowych, a „pracujący” kapitał przynosi tej osobie odsetki i dywidendy.

Prowadzący wskazał, że o tym, by wejść na kolejne szczeble dojrzałości, nie decyduje ilość pieniądza tylko konsekwencja i świadome zarządzanie posiadanymi środkami. Można tych zasad uczyć się dysponując początkowo niewielkimi środkami. Pokazał przykłady osób, które posiadały duże środki finansowe i straciły je poprzez nieumiejętne dysponowanie nimi.

Wykładowca przedstawił również zasady, zgodnie z którymi powinien być prowadzony  dobry budżet domowy. Proponował, by podejmować takie działania, aby realizować postawione cele, a zarządzając budżetem domowym utrzymywać płynność finansową, nie tylko finansować wydatki, ale także gromadzić rezerwy zabezpieczające przyszłość. Dokonywanie analizy środków, którymi się dysponuje i wielkości wydatków w poszczególnych kategoriach powinno towarzyszyć nam na co dzień. Zaapelował o zoptymalizowanie celów i wydatków, ponieważ trudności z płynnością finansową będą prowadziły do konieczności zaciągania kredytów, a przy braku zdolności kredytowej pożyczek w parabankach z bardzo wysokimi kosztami oprocentowania.

Prowadzący wraz z uczestnikami webinarium omówił także pojęcia związane z pomnażaniem bogactwa: konsumpcję, oszczędzanie, inwestowanie, spekulację, posługując  się przy tym licznymi przykładami, pozwalającymi rozróżnić te pojęcia.

Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z zasadami oszczędzania poprzez rozsądne wydawanie pieniędzy, rezygnację z części konsumpcji i ochronę posiadanego bogactwa przed spadkiem wartości, a także z dostępnymi formami oszczędzania. Prowadzący zwrócił uwagę na obecnie rekordowo niskie stopy procentowe banków, które mogą być w przyszłości nawet ujemne, co ma duży wpływ na poszukiwanie innych form inwestowania niż lokaty bankowe.

Kolejna część zajęć dotyczyła form inwestycji i związanego z nimi ryzyka. Zostały omówione inwestycje zarówno rzeczowe jak i finansowe. Prowadzący zwrócił uwagę na konieczność inwestowania w siebie i możliwość prowadzenia działalności gospodarczej.

Końcowa część zajęć dotyczyła procentu składanego i jego mocy. Przygotowana prezentacja w Excelu pokazująca efekty oszczędzania po kilku, kilkunastu i kilkudziesięciu latach zrobiła bardzo duże wrażenie na młodzieży. Wykładowca przytoczył wypowiedź Alberta Einsteina, który nazywał procent składany największym wynalazkiem ludzkości. Na zakończenie pan Bartosz Majewski zaapelował do młodzieży, by ucząc się gospodarowania swoimi finansami, każdy sukcesywnie co miesiąc odkładał pewną, choćby niewielką, część swoich dochodów i w ten sposób tworzył kapitał, który będzie w przyszłości procentował.