Konkurs Bezpieczna szkoła-Bezpieczny uczeń 2015

Image17 grudnia 2014 r został rozstrzygnięty konkurs plastyczno-literacki pt.: „Co powinno się zmienić w twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi”. Konkurs został zorganizowany w ramach realizacji zadań konkursu „Bezpieczna szkoła-Bezpieczny uczeń 2015” przez p. Dorotę Krasucką i p. Joannę Wójcik-Demianiuk. Nagrody zwycięzcom i pozostałym uczestnikom wręczył z-ca dyrektora p. Piotr Mackiewicz.

Laureaci konkursu:
I miejsce Katarzyna Siwiak kl. 4tg
II miejsce Kinga Krajanowska kl. 1tf
III miejsce Bartłomiej Goławski kl. 2 te i Waldemar Książek kl. 2te

Czytaj więcej

Sztuka romańska

ImageRok tysięczny był w Europie rokiem trwogi. Kiedy nie nastąpił koniec świata, ludzie przystąpili z entuzjazmem do budowania kościołów. Rozwój budownictwa sakralnego objął kraje zachodniej i środkowej Europy.
Przyjmuje się połowę X wieku za początek stylu romańskiego, ale czy architektura ottońska jest romańska czy raczej zamyka dokonania architektury karolińskiej, pozostaje dyskusyjne. Okres artystycznej dominacji Niemiec trwał od połowy IX w. i skończył się wraz z upadkiem dynastii ottońskiej. Jednym z najważniejszych dla rozwoju budownictwa sakralnego w okresie ottońskim był kościół p.w. św. Michała w Hildesheim. Miał belkowe stropy, ale wprowadził nowatorskie rozwiązanie w postaci zmienności podpór – filar – dwie kolumny – filar (alternacja), rozpoczynający proces dzielenia wnętrza kościoła na przęsła. Katedra i Kościół św. Michała w Hildesheim. Źródło:www.wikipedia.pl
W XI w najważniejsze wydarzenia w architekturze działy się we Francji.  Związane były z reformą zakonu benedyktynów przeprowadzoną w burgundzkim klasztorze w Cluny. Reforma z 910 roku doprowadziła do przywrócenie pierwotnej surowości życia zakonników, wzrostu znaczenia zakonu i jego zamożności. Kongregacja kunicka uwolniła się od lennej zwierzchności świeckich seniorów. „Odświedczenie” religii było w XI w. drogą, dzięki której papiestwo uzyskało niezależność i zaczęło rozciągać swoją zwierzchność nad zachodnim chrześcijaństwem .
W 1059 roku papież Mikołaj II został wybrany, chociaż nie posiadał nominacji cesarskiej, a w 1077 roku cesarz Henryk IV musiał ukorzyć się przed papieżem  Grzegorzem VII w Canossie.  Konkordat wormacki z 1122 roku uznawał zwierzchność cesarza nad władzą świecką, ale pozbawiał cesarza prawa nadawania biskupom lennej inwestytury.
Wzrost znaczenia klasztorów był związany z ich funkcją religijną, ale też ich rozwojem ekonomicznym. Do wzrostu bogactwa zakonów przyczynił się m. in. ruch pielgrzymkowy. Do kościołów pielgrzymkowych i kościołów wielkich opactw trzeba było wprowadzić rozbudowane programy przestrzenne. W końcu X i na początku XI wieku zaczęto wznosić wielkie kościoły pielgrzymkowe, w których rozwinięto programy nurtu awangardowej architektury karolińskiej i ottońskiej. Czytaj więcej

Sztuka bizantyjska

ImageSztuka wschodniej części Cesarstwa Rzymskiego, formalnie oddzielonego po śmierci cesarza Teodozjusza w roku 395, oddziaływała na Grecję ,Bułgarię, Macedonię i Serbię. Na wschodzie rozwijała się w Armenii i Gruzji, a na północy obejmowała Ruś aż po Nowogród. Po upadku Cesarstwa bizantyjskiego sztuka silnie związana z prawosławiem rozwijała się nadal na Bałkanach, na Rusi i wschodnich obszarach Rzeczpospolitej. Cesarstwo Bizantyjskie aż do upadku zachowało ciągłość władzy i dorobek cywilizacyjny. Przez całe średniowiecze było dla tworzących się państw europejskich wzorcem. Małżeństwa zawierane przez cesarzy niemieckich i królów z bizantyjskimi księżniczkami podnosiły prestiż monarszej władzy.
Sztuka bizantyjska wyrosła z późnej sztuki rzymskiej i wczesnochrześcijańskiej. Tworzona była w obrębie i na zlecenie dworu i zgodnie z wolą cesarza wyrażała doktrynę ortodoksyjnego kościoła.
Po ogłoszeniu edyktu mediolańskiego w 313 roku, a następnie zaakceptowaniu przez cesarza Konstantyna chrześcijaństwa jako religii państwowej, sztuka sakralna zaczęła odchodzić od antycznego realizmu w kierunku religijnego iluzjonizmu. Kościoły bizantyjskie układem architektonicznym i dekoracją miały wyrażać nieskończoność i hierarchiczność budowy chrześcijańskiego wszechświata. Chrystus Pantokrator z insygniami władzy cesarskiej umieszczany był w strefie najwyższej, w kopule lub konsze apsydy prezbiterium.
W sztuce bizantyjskiej wyodrębniane są cztery okresy:
  – Od zbudowania Konstantynopola w 330 roku do wielkiego rozkwitu sztuki w czasach Justyniana (527-565)
  – Okres ikonoklazmu za dynastii Izauryjskiej (726-842)
  – Renesans macedoński od 876roku –panowanie dynastii Komnenów i Angelosów do zdobycia Konstantynopola w 1204 roku przez krzyżowców
  – Renesans Paleologów-od, odzyskania Konstantynopola z rąk łacinników (1261) aż do upadku w 1453 roku Czytaj więcej

Otwarta firma- Biznes przy tablicy

Image„Otwarta firma – Biznes przy tablicy” to spotkania młodzieży z przedstawicielami lokalnego biznesu, organizowane w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, największego na świecie wydarzenia mającego na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Uczestnicząc w projekcie szkoła:
• tworzy sprzyjającą atmosferę dla współpracy z przedstawicielami życia gospodarczego w regionie,
• buduje pozytywne relacje z lokalnym biznesem,
• umożliwia młodzieży bezpośredni kontakt ze środowiskiem biznesu,
• przygotowuje uczniów do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu gospodarczym,
• pomaga młodym ludziom rozwijać przedsiębiorcze zachowania w miejscu zamieszkania,
• przybliża podstawowe zasady podejmowania działalności gospodarczej,
• umożliwia uczniom poznanie specyfiki lokalnego rynku pracy,
• przygotowuje uczniów do wejścia na rynek pracy,
• pomaga młodym ludziom związać ich przyszłość z lokalnym środowiskiem. Czytaj więcej

Stypendia Prezesa Rady Ministrów

ImageCieszcie się waszą młodością i chłońcie wiedzę najlepiej jak potraficie, nie zapominając o tym, by jej zdobywanie sprawiało wam autentyczną radość i satysfakcję” – takimi słowami  wojewoda lubelski Wojciech Wilk rozpoczął uroczystość, podczas której wraz z Lubelskim Kuratorem Oświaty Krzysztofem Babiszem wręczyli uczniom stypendia Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość odbyła się 29 października 2014r. w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Czytaj więcej

Sztuka karolińska

ImagePaństwo Karola Wielkiego (768 – 814) stworzone zostało z narodów i plemion germańskich, ludności galo-rzymskiej, mających różne tradycje kulturowe. Jedynym czynnikiem wspólnym dla ludności państwa karolińskiego, poza osobą samego władcy, było chrześcijaństwo. Germanie przejmowali je przed uzależnieniem od Franków albo w jego wyniku.
Karol Wielki chcąc scalić ludy, którymi władał, podjął wysiłki w celu odnowienia antycznej kultury artystycznej i naukowej. Sztuka miała pełnić funkcje propagandowe, wzmacniające władzę i religię.
Z inicjatywy króla powołano do życia szkoły przykatedralne, w których nauczano łaciny i kształcono księży i ludzi świeckich. Błogosławiony Alkuin. Źródło: www.wikipedia.plDwór Karola Wielkiego zgromadził najwybitniejszych ludzi epoki. Alkuin z Anglii, kierownik szkoły pałacowej w Alewizgranie, wcześniej kierował szkołą i biblioteką przykatedralną w Yorku. Alkuin był inspiratorem przeprowadzonej reformy oświatowej i wielu przedsięwzięć artystycznych. Obok Alkuina działali Teodolf z Hiszpanii – Wizygot, Angilbert i Einhard, którzy byli Francuzami i Longobard Paweł Diakon. Wszyscy doradcy Karola Wielkiego byli przedstawicielami kultury łacińsko – kościelnej. Akceptowali i doceniali rolę sztuki klasycznej interpretowanej w duchu chrześcijaństwa. Dzieła sztuki przekazywały pewne treści i pouczały ludzi o prawdach wiary. Czytaj więcej

Sztuka wczesnochrześcijańska

ImageDzieje sztuki chrześcijańskiej dzieli wyraźnie data 313 roku. Cesarz Konstantyn Wlk. w tym roku wydał edykt tolerancyjny dla rozwijającego się od I wieku chrześcijaństwa. Teodozjusz Wielki w 380 roku uczynił chrześcijaństwo religią państwową. Sztuka pierwszych chrześcijan, ukryta w katakumbach i czytelna tylko dla wtajemniczonych, zaczęła zmieniać się w sztukę cesarską. Chrześcijaństwo rozwijało się do lat 70 tych  I wieku n.e. głównie w Jerozolimie, a w II i III rozprzestrzeniło się w Afryce Północnej, w miastach Azji Mniejszej, Grecji i Italii.
Władze rzymskie akceptowały wszystkie kulty podbitych ludów, dopóki nie wywoływały skutków politycznych. W II wieku religie świata starożytnego zmierzały ku monoteizmowi i rozwijały kulty misteryjne. Religią popularną wśród żołnierzy rzymskich był kult indyjsko-perskiego Mitry. Mitra narodził się w jaskini, a po ostatniej wieczerzy wstąpił do nieba. Elementy dzieworództwa i zmartchwstania występują również w popularnym w Rzymie kulcie egipskiej bogini Izydy. Wizerunki Izydy z dzieckiem na kolanach, malowane i rzeźbione (jeden odnaleziono w Polsce), stały się pierwowzorem wizerunku chrześcijańskiej Matki Boskiej. Kult Niezwyciężonego Boga Słońca, którego wyznawcą był cesarz Konstantyn i obrzędy celebrujące narodziny Mitry ukształtowały chrześcijańskie święta Bożego Narodzenia. Siła oddziaływania chrześcijaństwa i jego atrakcyjność polegała na obietnicy zbawienia i życia po śmierci. Objawienie, nawet dla ludzi niewykształconych, niepiśmiennych, mogło doprowadzić do podstawowych prawd. Religia nie wymagała ani wykształcenia, ani wysiłku intelektualnego. Nawrócony człowiek osiągał moralną doskonałość  i miał poczucie osobistej więzi z Bogiem. Dzięki ofierze odkupienia, którą Chrystus złożył ze swego życia za każdego człowieka, chrześcijanin wierzył w zmartwychwstanie duszy i ciała. Bardzo silne poczucie wspólnoty, posługiwanie się niezrozumiałą dla innych symboliką i wiara w przyszłą nagrodę zmartwychwstania pozwalały chrześcijanom nawet na lekceważenie życia doczesnego. Władze rzymskie uważały chrześcijan za jeszcze jedną dziwną sektę, ale nie mogły tolerować manifestowania odrazy do kultu cesarza. Pomimo to do 250 roku represje dotykały tylko nielicznych chrześcijan. Traktowano ich jako wrogów państwa, ściągających na całą społeczność nieszczęścia. Po 250 roku chrześcijaństwo zdelegalizowano i rozpoczęto prześladowania na wielką skalę. Czytaj więcej

Konkurs plastyczno-literacki

ImageDrodzy uczniowie!
Dzielnie walczymy o tytuł: Bezpieczna szkoła!
W listopadzie proponujemy Wam wzięcie udziału w konkursie plastyczno-literackim „Co powinno się zmienić  w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi” (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości).  Przeczytajcie uważnie regulamin konkursu, a wszelkie pytania kierujcie do Pani Joanny Wójcik-Demianiuk i Pani Doroty Krasuckiej – organizatorek konkursu.
Nagrody w tym konkursie – to nie tylko nasze uśmiechy do Was! Czytaj więcej

„Każdy ma prawo żyć godnie, bez przemocy”

Image„Każdy ma prawo żyć godnie, bez przemocy”  – hasło to towarzyszyło  uczniom, którzy  pracowali na zajęciach warsztatowych w  ramach wychowania do życia w rodzinie. Zajęcia zorganizowała i przeprowadziła pani Magdalena Iwańczuk. Zajęcia dotyczyły różnego rodzaju zjawisk przemocy, towarzyszących im mitów oraz możliwości i sposobów pomocy ofiarom. Wspólna praca i tematyka poruszona podczas warsztatów zaowocowały ciekawymi refleksjami dotyczącymi problemu przemocy oraz pozwoliły zaobserwować wśród uczniów postawę negowania wszelkich  jej przejawów.

 

Czytaj więcej

Kampania „Tydzień dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole 2014”

ImageFundacja Dobre Życie po raz szósty zaprosiła szkoły do udziału w ogólnopolskiej kampanii „Tydzień  dobrego chleba i zdrowego stylu życia w szkole ” Realizację tego projektu zaplanowano w dniach 16-23 października 2014 roku . Celem kampanii jest podniesienie świadomości konsumentów na temat zdrowotnych właściwości chleba na zakwasie , wypiekanego tradycyjnymi metodami, a także promowanie zdrowego stylu życia. Patronat nad kampanią objęło Ministerstwo  Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo  Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła  w Radzyniu Podlaskim już po raz trzeci wziął udział w tej kampanii.
W ramach prowadzonej akcji szkoła podjęła szereg działań mających na celu promowanie zdrowego żywienia oraz kultywowanie tradycji związanej z symboliką i historią chleba pieczonego na zakwasie. Uczniowie klasy IV technikum żywienia i gospodarstwa domowego wraz z nauczycielami Małgorzatą Musiejuk i Małgorzatą Tokarską przygotowali audycję telewizyjną  pt. Od ziarna do bochna” zrealizowaną w Muzeum Regionalnym w Woli Osowińskiej.

Tydzień dobrego chlebaTydzień dobrego chlebaTydzień dobrego chleba 

Czytaj więcej

1 2 3 4 5 13